Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Breda, Voorzieningenrechter, November 24, 2009

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2009/11/24
Uitgevende instantie::Voorzieningenrechter
SAMENVATTING

Kopie van Graceland mag worden gebouwd. Volgens de welstandscommissie voldoet het bouwplan aan de redelijke eisen van welstand. Verweerder heeft zich op de adviezen van de welstandscommissie mogen baseren. Op de door omwonenden ingebrachte tegenadviezen is door de welstandscommissie voldoende gereageerd. De voorzieningenrechter heeft de verzoeken om de bouwvergunning te schorsen afgewezen.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK BREDA

Sector bestuursrecht, team bestuursrecht

procedurenummers: 09 / 4653 WW44 VV en 09 / 4574 WW44

09 / 4654 WW44 VV en 09 / 4655 WW44

uitspraak van de voorzieningenrechter

in de zaak van

 1. [verzoeker 1]

 2. [verzoeker 2]

 3. [verzoekers 3]

 4. [verzoeker 4]

 5. [verzoeker 5]

 6. [verzoekers 6]

 7. [verzoekers 7]

 8. [verzoeker 8]

 9. [verzoeker 9]

 10. [verzoekers 10]

 11. [verzoekers 11]

 12. [verzoekers 12]

  allen wonende te Breda, verzoekers

  gemachtigde verzoekers 1 t/m 3, mr. M.A.M. van Dooren

  gemachtigde verzoekers 4 t/m 12, mr. L.P.F. Warnier

  en

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda,

  verweerder.

 13. Procesverloop

  Verzoekers hebben beroep ingesteld tegen de besluiten van verweerder van 14 september 2009 (bestreden besluiten), inzake de ongegrondverklaring van hun bezwaren tegen een op 3 november 2006 aan [vergunninghouder] verleende bouwvergunning voor het realiseren van een woning op het perceel aan de [adres] te Breda.

  Tevens hebben verzoekers verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

  Het verzoek is behandeld ter zitting van 9 november 2009, waarbij de heer en mevrouw [verzoekers], de heer [verzoeker], mr. M.A.M. van Dooren en mr. L.P.F. Warnier aanwezig waren. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door [woordvoerder verweerder] en [woordvoerder verweerder]. Verder was vergunninghouder [vergunninghouder] aanwezig en namens hem mr. R.J.M. Sintnicolaas.

 14. Beoordeling

  2.1 Op grond van de gedingstukken en de behandeling ter zitting gaat de voorzieningenrechter uit van de volgende feiten en omstandigheden.

  Op 18 juli 2006 heeft vergunninghouder [vergunninghouder] een aanvraag om bouwvergunning bij verweerder ingediend voor het realiseren van een woning aan de [adres] te Breda. Het bouwplan is een kopie van Graceland, de woning van wijlen Elvis Presley in Memphis, Tennessee (USA), met een aantal aanpassingen ten opzichte van het origineel. Bij besluit van 3 november 2006 (primair besluit) heeft verweerder de gevraagde bouwvergunning verleend.

  Hiertegen hebben verzoekers bezwaar gemaakt. Bij besluit van 27 maart 2007 heeft verweerder de bezwaren van verzoekers ongegrond verklaard. Tegen dit besluit hebben verzoekers beroep ingesteld.

  Bij uitspraak van 3 december 2007 heeft deze rechtbank het beroep gegrond verklaard en het besluit van 27 maart 2007 vernietigd. Verweerder is opgedragen een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak. Tevens heeft de rechtbank het primaire besluit van 3 november 2006 geschorst tot zes weken na verzending van de nieuwe beslissing op bezwaar.

  Bij het besluit van 25 maart 2008 heeft verweerder de bezwaren van verzoekers wederom ongegrond verklaard. Deze rechtbank heeft bij uitspraak van 11 december 2008 de beroepen van verzoekers gegrond verklaard. Het besluit van 25 maart 2008 is vernietigd wegens strijd met artikel 7:9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De rechtbank heeft het primaire besluit van 3 november 2006 geschorst tot zes weken na verzending van de nieuwe beslissing op bezwaar.

  Verweerder heeft bij de bestreden besluiten de bezwaren van verzoekers wederom ongegrond verklaard.

  2.2 Verzoekers hebben tegen de bestreden besluiten, samengevat, aangevoerd dat er sprake is van strijd met artikel 2:4 van de Awb. Volgens verzoekers kijkt verweerder niet met een open vizier naar deze zaak. Verder is er sprake van strijd met artikel 7:9 van de Awb. Verzoekers zijn ten onrechte niet gehoord nadat de welstandscommissie op 19 mei 2009 een nieuw advies heeft uitgebracht. Tevens is er sprake van strijd met artikel 7:12 van de Awb. Verzoekers zijn van mening dat het welstandsadvies van 19 mei 2009 zowel qua inhoud als totstandkoming niet voldoet aan de eisen die aan een onafhankelijk, objectief en deskundig welstandsadvies gesteld kunnen en mogen worden. Het bouwplan voldoet niet aan de redelijke eisen van welstand. Verzoekers verwijzen hierbij naar de adviezen van architectenburo [naam architectenburo] (hierna: [naam architectenburo]) en architect [naam architect] (hierna: [naam architect]). Ten onrechte is ongemotiveerd afgeweken van het advies van de bezwaarschriftencommissie (strijd met 7:13 Awb).

  Verzoekers hebben de voorzieningenrechter verzocht de bestreden besluiten te vernietigen en het primaire besluit van 3 november 2006 te schorsen.

  2.3 Op grond van artikel 8:81, eerste lid, van de Awb kan de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

  Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan nader onderzoek redelijkerwijs niet bijdragen aan de beoordeling van de zaak. Daarom zal, op grond van artikel 8:86 van de Awb, tevens onmiddellijk uitspraak worden gedaan in de hoofdzaak.

  2.4 Strijd met 2:4 Awb / vooringenomenheid

  In artikel 2:4, eerste lid, van de Awb is bepaald dat het bestuursorgaan zijn taak zonder vooringenomenheid vervult.

  Volgens verzoekers kijkt verweerder niet met open vizier naar deze zaak. Verzoekers vinden het onbegrijpelijk dat verweerder contrair is gegaan aan het advies van de bezwaarschriftencommissie. Op 17 mei 2009 bracht de bezwaarschriftencommissie advies uit. Een dag later gaf verweerder al aan contrair te gaan. Verweerder had al anticiperend op dit advies om een aanvullend advies van de welstandscommissie gevraagd. Verder wijzen verzoekers op de korte reactietijd die zij hebben gekregen op het aanvullende welstandsadvies, welke reactietijd...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT