Wet van 28 januari 2011, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 (slotwet)

Wet van 28 januari 2011, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 (slotwet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij, in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009, vastgesteld bij de wet van 29 januari 2009,Stb. 99, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 januari 2010,Stb. 71; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 28 januari 2011BeatrixDe Minister van Infrastructuur en Milieu,M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 2011 De Minister van Veiligheid en Justitie,I. W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 (slotwet)

Departementale suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van 28 januari 2011,Stb. 75

Begroting 2009

Infrastructuurfonds

Bedragen in EUR 1 000

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletore begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletore begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

7 753 572

7 753 572

– 80 183

– 80 183

–309 692

– 108 920

11

Hoofdwatersystemen

720 949

813 582

33 065

115 874

84 322

6 852

471 344

174 099

400

12

Hoofdwegennet

4 139 934

2 680 965

78 246

199 633

– 538 810

– 3 499

– 1 565 940

733 771

5 246

13

Spoorwegen

2 195 375

2 741 843

179 448

1 626 086

136 001

– 36...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT