Verzet van Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands), 18 de Mayo de 2010

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak18 de Mayo de 2010
Uitgevende instantie:Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands)

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector belasting

nummer BK-09/00234

Uitspraak van de tweede meervoudige belastingkamer van 18 mei 2010

op het verzet van [belanghebbende] te [Z] tegen na te noemen uitspraak na vereenvoudigde behandeling.

Uitspraak en verzet

1.1. Belanghebbende is in verzet gekomen tegen de uitspraak na vereenvoudigde behandeling van de achtste enkelvoudige belastingkamer van het Hof van 15 september 2009, bekend onder bovengenoemd nummer, waarbij belanghebbende niet-ontvankelijk in het hoger beroep is verklaard.

1.2. Belanghebbende heeft niet verzocht omtrent het verzet te worden gehoord. Een mondelinge behandeling van het verzet heeft niet plaatsgehad.

Vaststaande feiten

 1. De nota griffierecht is op 26 mei 2010 per aangetekende post aan het adres van belanghebbende, [a-straat 1], [0000 XX] [Z], verzonden. Blijkens de nota diende het griffierecht uiterlijk op 23 juni 2009 ter griffie van het Hof te zijn gestort, ofwel door contante betaling ofwel door bijschrijving op de bankrekening die op de nota is vermeld. Blijkens door de griffier bij TNT Post ingewonnen informatie, welke in het dossier is gevoegd, is het poststuk met de nota op 27 mei 2009 aan de geadresseerde uitgereikt.

  Standpunt belanghebbende

 2. Belanghebbende heeft in de brief van 5 november 2009 (motivering van het verzet) aangevoerd:

  "(...)

  U geeft aan dat er aangetekend een nota is verzonden op 26 mei 2009. Helaas was ik niet in staat vanwege onverwachte omstandigheden thuis te zijn op de [a-straat 1], te [Z], dus ik heb deze brief ook nooit meer kunnen ophalen. Dus de acceptgiro van u heb ik niet in ontvangst kunnen nemen helaas. Op dat moment had ik zowel gezondheids- als privé omstandigheden waardoor ik niet in staat was om thuis in [Z] te zijn. (...)".

  Beoordeling van het verzet

  4.1. Van de indiener van een hogerberoepschrift wordt door de griffier een griffierecht geheven. Het hoger beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien het verschuldigde griffierecht niet binnen de daartoe gestelde termijn ter griffie van het Hof is gestort, ofwel door contante betaling ofwel door bijschrijving op de bankrekening die op de nota is vermeld, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. Uit de administratie van het Hof blijkt dat de termijn voor de betaling van het verschuldigde griffierecht is verstreken en dat het griffierecht (nog steeds) niet is voldaan.

  4.2. Hetgeen belanghebbende aanvoert biedt naar 's Hofs oordeel...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT