Herziening van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), 14 de Diciembre de 2010

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak14 de Diciembre de 2010
Uitgevende instantie:Gerechtshof Amsterdam (Nederland)

zaaknummer 200.044.571/01

14 december 2010 (bij vervroeging)

GERECHTSHOF AMSTERDAM

MEERVOUDIGE FAMILIEKAMER

ARREST

in de zaak van:

 1. […] en

 2. […],

  beiden wonend te […],

  EISERS tot herziening,

  advocaat: mr. L.J.C. Punt te Amsterdam,

  t e g e n

 3. […],

  wonend te […],

 4. […],

  wonend te […],

 5. […],

  wonend te […],

 6. […],

  wonend te […],

  GEDAAGDEN tot herziening,

  advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam.

  Partijen worden hierna [eisers] c.s. en [gedaagden] c.s. genoemd.

 7. Het verloop van het geding

  Bij exploot van 16 september 2009 hebben [eisers] c.s. [gedaagden] c.s. gedaagd voor dit hof en - onder aanbieding van bewijs en overlegging van producties - geconcludeerd, kort gezegd, dat het hof bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard arrest zijn tussen partijen gewezen arrest van 23 augustus 2007 (rolnummer 2072/05) op de voet van artikel 382 aanhef en sub a (althans sub c) van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) zal herroepen en het geding op de voet van art. 387 Rv geheel of gedeeltelijk zal heropenen, met verwijzing van [gedaagden] c.s. in de kosten van het geding.

  Bij memorie van antwoord hebben [gedaagden] c.s. de vordering bestreden en geconcludeerd tot afwijzing daarvan, met verwijzing van [eisers] c.s. in de kosten van het geding.

  Vervolgens hebben [eisers] c.s. en [gedaagden] c.s. achtereenvolgens en respectievelijk onder overlegging van bescheiden gerepliceerd en gedupliceerd.

  [eisers] c.s. hebben hun zaak ter zitting van 1 december 2010 aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities doen bepleiten door hun hiervoor genoemde advocaat. Zij hebben bij akte nog een productie in het geding gebracht. [gedaagden] c.s. en hun advocaat zijn op die terechtzitting niet verschenen.

  Ten slotte hebben [eisers] c.s. arrest gevraagd.

 8. De beoordeling

  2.1. Bij arrest van 23 augustus 2007 heeft dit hof - onder vernietiging van het in conventie gewezen vonnis van de rechtbank Haarlem van 6 juli 2005 - [eisers] c.s. op vordering van [gedaagden] c.s. veroordeeld tot storting van een bedrag van

  € 182.750,90 op een door de notaris van wijlen […] (verder: [X]) te openen “erven rekening”. Het meer of anders gevorderde werd afgewezen en de proceskosten werden in beide instanties gecompenseerd. Het door [eisers] c.s. tegen dat arrest ingestelde beroep in cassatie is door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 10 april 2009 verworpen. Het arrest van het hof van 23 augustus 2007 (verder: het arrest) is dus in kracht van gewijsde gegaan.

  ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT