Verstek van Rechtbank Utrecht, 19 de Enero de 2011

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Enero de 2011
Uitgevende instantie:Rechtbank Utrecht

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector Civiel

zaaknummer / rolnummer: 296974 / HA ZA 10-2494

Vonnis van 19 januari 2011

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

eiseres,

advocaat mr. J.M. Walther te Utrecht,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE UTRECHT,

zetelend te Utrecht,

gedaagde,

niet verschenen.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding

  - het tegen gedaagde verleende verstek.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De beoordeling

  2.1. Voor de vordering en de feiten wordt verwezen naar de aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

  2.2. Door de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht is de taak van de civiele rechter bij beoordeling van dwangbevelen van bestuursorganen (voor zover deze betrekking hebben op overtredingen die hebben plaatsgevonden na 1 juli 2009 (zoals in casu)) beperkt tot een beoordeling van de executie op de voet van artikel 438 en 438a Rv. Een buitenwerkingstelling van een dwangbevel, zoals eiseres heeft gevorderd, behoort niet tot de bevoegdheden van de civiele rechter als executierechter. Wel is het mogelijk een verbod op de executie van een dwangbevel te vorderen. De rechtbank zal onder de gevorderde buitenwerkingstelling tevens, als het mindere, een verbod op executie van het dwangbevel begrijpen en de vordering, die haar niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, in die zin toewijzen.

  2.3. De nakosten, waarvan eiseres betaling vordert, zullen op de in het dictum weergegeven wijze worden begroot. De gevorderde wettelijke rente over de nakosten zal - vanwege het verschil in het moment van intreden van verzuim ten aanzien van de in het dictum vermelde onderdelen van de nakosten - als volgt worden toegewezen.

  2.4. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van eiseres worden begroot op:

  - dagvaarding EUR 87,93

  - overige explootkosten 0,00

  - vast recht 255,00

  - getuigenkosten 0,00

  - deskundigen 0,00

  - overige kosten 0,00

  - salaris advocaat 452,00 (1,0 punt × tarief EUR 452,00)

  Totaal EUR 794,93

 3. De beslissing

  De rechtbank

  3.1. verbiedt gedaagde om tot executie van het dwangbevel van 27 augustus 2010 over te gaan,

  3.2...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT