Hoger beroep van Rechtbank Amsterdam, 14 de Junio de 2011

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak14 de Junio de 2011
Uitgevende instantie:Rechtbank Amsterdam

RECHTBANK AMSTERDAM,

INTERNATIONALE RECHTSHULPKAMER

Parketnummer: 13.706261-11

RK nummer: 11/1954

Datum uitspraak: 14 juni 2011

UITSPRAAK

op de vordering ex artikel 23 van de Overleveringswet (OLW), ingediend door de officier van justitie bij deze rechtbank. Deze vordering dateert van 25 maart 2011 en strekt onder meer tot het in behandeling nemen van een Europees aanhoudingsbevel (EAB), uitgevaardigd op 18 maart 2011 door de onderzoeksrechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Tournai (Doornik) (Juge d’instruction du Tribunal de Première Instance de Tournai), België. Dit bevel betreft de aanhouding en overlevering van:

[opgeëiste persoon],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1980,

wonende op het adres [adres] [woonplaats],

thans gede¬tineerd in het Huis van Bewaring “Havenstraat” te Amsterdam,

hierna te noemen de opgeëiste persoon.

 1. Procesgang

  De vordering is behandeld op de openbare zitting van 31 mei 2011. Daarbij zijn de officier van justitie, de opgeëiste persoon en zijn raadsman, mr. P.W. Szymkowiak, advocaat te Maastricht, gehoord.

  Op die zitting heeft de rechtbank de termijn waarbinnen zij over de overlevering moet beslissen met dertig dagen verlengd. De reden daarvoor is gelegen in de omstandigheid dat door de druk bezette agenda van de Internationale rechtshulpkamer een eerdere behandeling van het EAB niet mogelijk was.

 2. Grondslag en inhoud van het EAB

  Aan het EAB ligt een aanhoudingsbevel bij verstek van de onderzoeksrechter van de Rechtbank van 1e aanleg van het arrondissement van Tournai (Doornik) van 18 maart 2011, ten grondslag.

  Het EAB houdt het verzoek in om overlevering ten behoeve van een door de justitiële autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat ingesteld strafrechtelijk onderzoek. Dit onderzoek betreft het vermoeden dat de opgeëiste persoon zich schul¬dig heeft gemaakt aan één naar het recht van België strafbaar feit.

  Dit feit is omschreven in onderdeel e) van het EAB, alsmede in de aanvullende informatie van de onderzoeksrechter bij de Rechtbank van 1e aanleg van het arrondissement van Tournai van 25 mei 2011, waarvan door de griffier gewaarmerkte fotokopieën als bijlagen aan deze uitspraak zijn gehecht.

 3. Identiteit van de opgeëiste persoon

  De opgeëiste persoon heeft ter zitting verklaard dat de bovenvermelde personalia juist zijn en dat hij de Nederlandse en de Marokkaanse nationaliteit heeft.

 4. Artikel 2 OLW

  De raadsman heeft, zakelijk weergegeven, betoogd dat de stukken niet genoegzaam zijn en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT