Wraking van Supreme Court (Netherlands), 8 de Julio de 2011

Datum uitspraak 8 de Julio de 2011
Uitgevende instantie:Supreme Court (Netherlands)

Nr. 10/02327

Hoge Raad der Nederlanden

Beslissing

van de Vierde kamer van de Hoge Raad der Nederlanden naar aanleiding van een verzoek om wraking van de hierna te noemen raadsheren in de Hoge Raad, ingediend door X te Z (Oostenrijk), verder te noemen verzoeker.

  1. De procedure

    1.1 Verzoeker heeft beroep in cassatie ingesteld in de zaak die bij de Derde kamer van de Hoge Raad is ingeschreven onder nummer 10/02327. Bij brief van 1 juni 2011 is aan de gemachtigde van verzoeker meegedeeld dat op 10 juni 2011 ter terechtzitting de beslissing in die zaak in het openbaar zal worden uitgesproken. Tevens is daarin meegedeeld dat het arrest zal worden gewezen door de leden C. Schaap, M.W.C. Feteris en R.J. Koopman.

    1.2 Bij op 28 juni 2011 ter griffie van de Hoge Raad ingekomen verzoekschrift heeft verzoeker de wraking verzocht van de hiervoor in 1.1 vermelde leden van de Hoge Raad en van de waarnemend griffier.

  2. De ontvankelijkheid van het verzoek

    2.1 Het verzoek tot wraking is gedaan nadat in de desbetreffende zaak uitspraak was gedaan. Nu...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT