Wraking van Centrale Raad van Beroep, 29 de Marzo de 2011

Datum uitspraak29 de Marzo de 2011
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

11/4248 AW

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

U I T S P R A A K

op het verzoek van 29 maart 2011 van:

[Verzoeker], wonende te [woonplaats], (hierna: verzoeker)

Datum uitspraak: 18 juli 2011

 1. PROCESVERLOOP

  Verzoeker heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraken van de rechtbank Amsterdam van 9 september 2009, 09/2005, 09/2019, 09/2614 en 09/2615.

  De hoger beroepen zijn behandeld ter zitting van 10 februari 2011.

  Op 23 februari 2011 heeft verzoeker verzocht om wraking van mr. J.Th. Wolleswinkel, mr. A.J. Schaap en mr. A.A.M. Mollee, voorzitter en leden van de behandelende kamer. Dit wrakingsverzoek is door een wrakingskamer van de Raad bij beslissing van 17 maart 2011 afgewezen, waarna het dossier wederom in handen is gesteld van de behandelende kamer.

  De Raad heeft op 24 maart 2011 uitspraak gedaan op de hoger beroepen.

  Verzoeker heeft bij brief van 29 maart 2011, aangevuld bij brief van 4 april 2011, opnieuw verzocht om wraking van mr. J.Th. Wolleswinkel en tevens een niet nader omschreven rechtsmiddel ingediend tegen de beslissing van de wrakingskamer van

  17 maart 2011.

  Verzoeker is gehoord ter zitting van 18 juli 2011. Verzoeker is verschenen, bijgestaan door zijn echtgenote, A.A. Tiemens-Roelans.

 2. OVERWEGINGEN

  1. In artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is bepaald dat op verzoek van een partij elk van de rechters die een zaak behandelen kan worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Deze bepaling is op grond van artikel 21, eerste lid, van de Beroepswet in hoger beroep van overeenkomstige toepassing.

  2. De Raad overweegt dat, gelet op het karakter van de wraking, nadat in een zaak uitspraak is gedaan, geen verzoek om wraking meer kan worden ingediend. De uitspraak op de hoger beroepen van verzoeker is gedaan op 24 maart 2011. Het (hernieuwde) verzoek om wraking van mr. J.Th. Wolleswinkel moet daarom niet-ontvankelijk worden verklaard.

  3. Verzoeker heeft tevens de uitspraak van de wrakingskamer van de Raad van 17 maart 2011 bestreden. Hierbij heeft verzoeker naar voren gebracht dat tegen de beslissing van een wrakingskamer weliswaar volgens artikel 8:18, vijfde lid, van de Awb geen rechtsmiddel openstaat, maar dat zich in dit geval de uitzonderingssituatie voordoet die is vermeld onder 9.6 van de Aanbeveling wrakingsprotocol gerechtshoven en rechtbanken. Daarin is vermeld dat een uitzondering moet worden gemaakt als de wrakingskamer de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT