Hoger beroep kort geding van Rechtbank Arnhem, 29 de Julio de 2011

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak29 de Julio de 2011
Uitgevende instantie:Rechtbank Arnhem

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 218871 / KG ZA 11-387

Vonnis in kort geding van 29 juli 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR TIEL B.V.,

h.o.d.n. Tempelman-de Niet Gerechtsdeurwaarders B.V.,

gevestigd te Tiel,

eiseres,

advocaat mr. M. Kalkwiek te Tiel.

tegen

de naamloze vennootschap

ING BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam Zuid-Oost,

gedaagde,

advocaat mr. M.A. Oostendorp te Apeldoorn.

Partijen zullen hierna Tempelman-de Niet en ING genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding

  - de mondelinge behandeling

  - de pleitnota van Tempelman-de Niet

  - de pleitnota van ING.

  1.2. Aan het eind van de mondelinge behandeling heeft de voorzieningenrechter mondeling gemotiveerd uitspraak gedaan, welke uitspraak op 2 augustus 2011 op schrift is gesteld.

 2. De feiten

  2.1. Tempelman-de Niet heeft met (de rechtsvoorganger van) ING een overeenkomst gesloten voor zakelijk bankieren (hierna: de overeenkomst). Onderdeel van deze overeenkomst zijn twee betaalrekeningen van Tempelman-de Niet met de nummers [000] en [1111] (hierna: de bankrekeningnummers).

  2.2. In artikel 2.1 Reglement Girotel Zakelijk is de verplichting van ING jegens Tempelman-de Niet geregeld:

  De bank zal naar beste vermogen de betaaldienst Girotel Zakelijk [thans geheten ING Zakelijk, vzr] onderhouden en zal betalingsopdrachten van cliënt (…) uitvoeren.

  2.3. In artikel 2 lid 1 van de toepasselijke Algemene Bankvoorwaarden 2009 is de zorgplicht van de bank jegens haar cliënt geregeld. Deze bepaling vermeldt:

  De bank neemt bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van de cliënt.

  2.4. Tempelman-de Niet is een gerechtsdeurwaarderskantoor dat veelvuldig optreedt als incassogemachtigde voor haar cliënten. De door haar gedagvaarde partijen kunnen een procedure voorkomen door tijdig een openstaande schuld op de bankrekeningnummers te storten.

  2.5. Begin juli hebben partijen overleg gevoerd over een nieuw betalingspakket, genaamd IBP, dat het oude betalingspakket ING Zakelijk waartoe de bankrekeningnummers behoren, zou vervangen.

  2.6. Sinds 21 juli 2011 is het voor Tempelman-de Niet niet meer mogelijk om via internet haar bankrekeningen te raadplegen en transacties te verrichten. Zij heeft geen toegang meer tot “Mijn ING Zakelijk”, de internetomgeving van de bankrekeningnummers van Tempelman-de Niet. Doordat ook het nieuwe IBP-pakket nog lang niet is geïmplementeerd en dus niet functioneert kan Tempelman-de Niet sindsdien niet meer internetbankieren.

  2.7. Medewerkers van Tempelman-de Niet hebben op vrijdag 22 juli 2011 met verschillende medewerkers van ING getelefoneerd teneinde weer te kunnen internetbankieren.

  2.8. Bij faxbrief van 22 juli 2011 om 15:14 uur heeft de advocaat van Tempelman-de Niet ING bericht over de blokkering van de bankrekeningnummers van Tempelman-de Niet en ING in gebreke gesteld, verzocht en voor zover nodig gesommeerd om tot deblokkering van de bankrekeningnummers over te gaan binnen één uur na het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT