Kort geding van Council of State (Netherlands), 12 de Octubre de 2011

Datum uitspraak12 de Octubre de 2011
Uitgevende instantie:Council of State (Netherlands)

201009466/1/R4.

Datum uitspraak: 12 oktober 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te Drachten, gemeente Smallingerland,

en

de raad van de gemeente Smallingerland,

verweerder.

 1. Procesverloop

  Bij besluit van 29 juni 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "De Swetten" vastgesteld.

  Tegen dit besluit heeft [appellant] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 30 september 2010, beroep ingesteld.

  De raad heeft een verweerschrift ingediend.

  De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

  De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 14 september 2011, waar [appellant] en de raad, vertegenwoordigd door mr. E. de Haan, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

 2. Overwegingen

  2.1. [appellant] kan zich niet verenigen met de gewijzigde vaststelling van artikel 5, lid 5.6 van de planregels voor zover daarbij met betrekking tot zijn perceel aan de Omloop 56 de mogelijkheid is komen te vervallen dat het plan zodanig kan worden gewijzigd dat binnen de bestemming "Bedrijventerrein-2" zelfstandige kantoren zijn toegestaan. Deze wijziging is ingegeven door de zienswijze van het college van gedeputeerde staten van de provincie Fryslân (hierna: het college) dat teveel kantoorruimte dreigt te worden ontwikkeld. Volgens [appellant] is dit geen ruimtelijk relevant aspect en had dit niet bij de bestemmingsplanprocedure betrokken mogen worden. Hij wijst erop dat op het bedrijventerrein reeds zelfstandige kantoren aanwezig zijn en stelt dat er geen ruimtelijk relevant verschil bestaat tussen een zelfstandig kantoor en een aan een bedrijf gerelateerd kantoor.

  2.2. De raad stelt dat in de zienswijze van het college staat dat de wijzigingsbevoegdheid zich niet verdraagt met het kantorenprogramma waarover in het kader van het Streekplan Fryslân 2007 (hierna: het streekplan) afspraken zijn gemaakt tussen het gemeentebestuur en het provinciebestuur. De binnen de kaders van het streekplan beschikbare ruimte voor kantoren in de gemeente Smallingerland is namelijk reeds ingevuld in diverse bestemmingsplannen. De raad heeft zich in het kader van het tegengaan van leegstand van kantoren aan het kantorenprogramma gecommitteerd en daarom bij de vaststelling van het plan besloten de in het ontwerpplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid niet te handhaven. De raad stelt dat [appellant] daardoor niet onevenredig in zijn belangen is geschaad nu het vorige plan evenmin de mogelijkheid kende om...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT