Herziening van Rechtbank 's-Gravenhage, 17 de Enero de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak17 de Enero de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank 's-Gravenhage

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Nevenzittingsplaats Dordrecht

Sector Bestuursrecht

Vreemdelingenkamer

procedurenummers: AWB 11/37308 en AWB 11/28043, V-nummer: [nummer],

uitspraak op het verzoek van

[naam], verzoekster,

gemachtigde: mr. M.C. de Jong, advocaat te Rotterdam,

tot herziening van de uitspraak van 15 september 2011 van deze rechtbank en nevenzittingsplaats in de zaak met procedurenummer AWB 11/28043 (hierna: uitspraak van 15 september 2011) in het geding tussen verzoekster en

de Minister voor Immigratie en Asiel, verweerder,

gemachtigde: mr. Ch.R. Vink, ambtenaar bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

 1. Ontstaan en loop van het geding

  1.1. Verweerder heeft verzoekster op 29 augustus 2011 in vreemdelingenbewaring gesteld.

  1.2. Bij faxbericht van 29 augustus 2011 heeft verzoekster beroep ingesteld tegen de maatregel van bewaring. Dit beroep is geregistreerd onder procedurenummer AWB 11/28043 en ongegrond verklaard bij uitspraak van 15 september 2011.

  1.3. Bij faxbericht van 24 oktober 2011 heeft verzoekster beroep ingesteld tegen het voortduren van de maatregel van bewaring. Dit beroep is geregistreerd onder procedurenummer AWB 11/34292 en gegrond verklaard bij uitspraak van 2 november 2011, waarbij de bewaring van verzoekster onmiddellijk is opgeheven, met toekenning van een schadevergoeding en veroordeling van verweerder in de proceskosten van verzoekster.

  1.4. Op 29 augustus 2011 is aan verzoekster een terugkeerbesluit uitgereikt. Tegen dit terugkeerbesluit heeft verzoekster op 8 september 2011 een bezwaarschrift ingediend. Bij beslissing van 25 oktober 2011 heeft verweerder het bezwaar tegen het terugkeerbesluit kennelijk ongegrond verklaard.

  Bij brief van 26 oktober 2011 heeft verzoekster tegen dit besluit beroep ingesteld. Op 2 november 2011 heeft deze rechtbank en nevenzittingsplaats het beroep gegrond verklaard, het besluit van 25 oktober 2011 vernietigd en met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) zelf in de zaak voorzien door het bezwaar van verzoekster tegen het terugkeerbesluit gegrond te verklaren en dat terugkeerbesluit te herroepen.

  1.5. Bij faxbericht van10 november 2011 heeft verzoekster de rechtbank verzocht haar uitspraak van 15 september 2011 te herzien, het beroep van verzoekster in deze zaak alsnog gegrond te verklaren, verzoekster een schadevergoeding toe te kennen over de periode van 29 augustus 2011 tot en met 8 september 2011 en verweerder te veroordelen in de proceskosten van verzoekster.

  1.6. Het verzoek is op 24 november 2011 behandeld ter zitting van een enkelvoudige kamer.

  Verzoekster is ter zitting verschenen bij gemachtigde. Verweerder is verschenen bij gemachtigde. De rechtbank heeft het onderzoek ter zitting geschorst en verweerder verzocht zich nader te beraden over de vraag of verzoekster compensatie toekomt. Voorts heeft de rechtbank verzoekster in de gelegenheid gesteld te reageren.

  1.7. Bij faxbericht van 23 december 2011 heeft verweerder, onder gelijktijdige verzending aan de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT