Verzet van Rechtbank Breda, 14 de Marzo de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak14 de Marzo de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Breda

beschikking

RECHTBANK BREDA

Team Insolventie

zaaknummer / rekestnummer: 246241 FT RK 12-325

Beschikking van 14 maart 2012

in de zaak van:

[opposant],

wonende te [woonplaats],

opposant,

verder te noemen “[opposant]”,

advocaat: mr. J.A.J. van Leusden-Van de Ven te Blaricum,

tegen:

De besloten vennootschap

Ordito B.V.,

gevestigd te [woonplaats],

geopposeerde,

verder te noemen “Ordito”,

curator : mr. J.M. Molkenboer.

 1. Het verloop van de procedure.

  Dit blijkt uit de navolgende stukken:

  - het vonnis van deze rechtbank van 21 februari 2012 en alle daarin genoemde stukken, waarbij opposant op eigen aangifte in staat van faillissement is verklaard;

  - het verzetrekest gedateerd 27 februari 2012, ingekomen ter griffie op 28 februari 2012;

  - de beschikking dagbepaling d.d. 28 februari 2012;

  - de brieven van mr. J.M. Molkenboer van 5 maart 2012, met als bijlage het eerste faillissementsverslag, gedateerd 5 maart 2012;

  - het proces-verbaal van de op 7 maart 2012 gehouden behandeling van het verzoek.

 2. Het verzoek.

  Dit strekt ertoe voormeld vonnis, waarbij Ordito in staat van faillissement is verklaard, te vernietigen.

 3. De beoordeling.

  [opposant] is tijdig in verzet gekomen, zodat hij in dat verzet ontvankelijk is.

  In het verzoekschrift en ter gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft [opposant] gesteld dat sprake is van misbruik van faillissementsrecht in die zin dat het faillissement van Ordito uitsluitend is aangevraagd om onrechtmatig te profiteren van de verminderde arbeidsrechtelijke bescherming die de wet in een faillissementssituatie geeft door via de weg van een faillissement te komen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst van [opposant] met Ordito, nu het Ordito niet is gelukt via het UWV een ontslagvergunning voor [opposant] te verkrijgen. [opposant] heeft daartoe aangevoerd dat Ordito een financieel gezonde onderneming is en dat er op de datum van de faillietverklaring geen sprake was van de toestand van te hebben opgehouden te betalen. Ter staving van deze stelling heeft [opposant] aangevoerd dat hij in november 2011 en december 2011 de financiële stukken van Ordito heeft laten analyseren door een deskundige, die heeft vastgesteld dat Ordito een goede liquiditeitspositie had. [opposant] heeft voorts gesteld dat, mocht toch blijken van een faillissementssituatie, het ontstaan van deze faillissementssituatie is veroorzaakt door de bestuurder van Ordito, de heer [bestuurder], verder te noemen “[bestuurder]”, nu deze zich schuldig...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT