Wraking van Centrale Raad van Beroep, 10 de Mayo de 2012

Datum uitspraak10 de Mayo de 2012
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

10/2676, 10/2952, 11/1849, 11/5458, 11/1085, 11/1095; 12/1448, 12/1449; 12/1659, 12/1660, 12/1661, 12/1700 en 12/1701 WWB-W-PV

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak op de verzoeken op grond van artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gedaan door

[verzoeker], te Medemblik (verzoeker)

Datum uitspraak: 10 mei 2012

Zitting hebben: mr. A. Beuker-Tilstra als voorzitter en mr. J. Brand en

mr. J.J.T. van den Corput als leden

griffier: R.L. Rijnen

Ter zitting is niemand verschenen.

BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoeken om wraking

Deze beslissing is uitgesproken in het openbaar. Zij is gebaseerd op de volgende overwegingen:

 1. Artikel 8:15 van de Awb bepaalt dat op verzoek van een partij elk van de rechters die een zaak behandelen, kunnen worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden.

 2. Verzoeker heeft een aantal hoger beroepen ingesteld.

  De Raad heeft in het geding 10/2676 WWB op 22 maart 2012 uitspraak gedaan.

  De Raad heeft de gedingen 10/2952, 11/1085, 11/1095, 11/1849 en 11/5458 WWB ter zitting van 20 maart 2012 behandeld.

  De Raad heeft in de overige zaken verzoeker nog niet voor een zitting uitgenodigd. Deze zaken verkeren in de fase van administratieve voorbereiding en zijn nog niet aan een rechter toegewezen.

 3. Het onderzoek ter zitting heeft plaats gevonden op 10 mei 2012.

 4. Met een op 24 april 2012 ingekomen brief heeft verzoeker verzocht om wraking van mr. C. van Viegen en overigens van alle rechters van de Raad. Verzoeker heeft hiertoe aangevoerd dat sprake is van corruptheid, partijdigheid en belangenverstrengeling. De rechters, door verzoeker onder meer aangeduid als elitaire zwijnen, honden en ellendelingen, dienen te boeten.

 5. Mr. Van Viegen heeft laten weten niet in de wraking te berusten en geen gebruik te maken van de gelegenheid te worden gehoord.

 6. Wraking is het middel dat partijen ten dienste staat om het hun toekomende recht op een onpartijdige rechter af te dwingen. Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdigheid van een rechter geldt als uitgangspunt dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling wordt vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die een zwaarwegende aanwijzing opleveren dat een rechter jegens een partij een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij die...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT