Wraking van Supreme Court (Netherlands), 13 de Julio de 2012

Datum uitspraak13 de Julio de 2012
Uitgevende instantie:Supreme Court (Netherlands)

13 juli 2012

nrs. 12/00465 en 12/01205

Beslissing

van de Vierde kamer van de Hoge Raad der Nederlanden naar aanleiding van het verzoek om wraking van de hierna te noemen raadsheren in de Hoge Raad, ingediend door X te Z, verder te noemen verzoeker.

 1. De procedure

  1.1 Verzoeker heeft beroep in cassatie ingesteld in de zaak die bij de Derde kamer van de Hoge Raad is ingeschreven onder nummer 12/00465. Bij brief van 12 april 2012 is aan verzoeker meegedeeld dat op 20 april 2012 ter terechtzitting de beslissing in die zaak in het openbaar zal worden uitgesproken. Tevens is daarin meegedeeld dat het arrest zal worden gewezen door de leden C. Schaap, M.W.C. Feteris en Th. Groeneveld.

  1.2 Verzoeker heeft voorts beroep in cassatie ingesteld in de zaak die bij de Derde kamer van de Hoge Raad is ingeschreven onder nummer 12/01205. Bij brief van 29 maart 2012 is aan verzoeker meegedeeld dat op 6 april 2012 ter terechtzitting de beslissing in die zaak in het openbaar zal worden uitgesproken. Tevens is daarin meegedeeld dat het arrest zal worden gewezen door de leden C. Schaap, M.W.C. Feteris en R.J. Koopman.

  1.3 In de hiervoor in 1.1 en 1.2 bedoelde zaken heeft de Hoge Raad op 20 april 2012 onderscheidenlijk 6 april 2012 uitspraak gedaan.

  1.4 Bij ter griffie van het Gerechtshof te Amsterdam ingekomen verzoekschrift heeft verzoeker de wraking verzocht van de hiervoor in 1.1 en 1.2 vermelde leden van de Hoge Raad.

  1.5 Bij beschikking van 5 juni 2012 heeft de wrakingskamer van voornoemd Hof zich onbevoegd verklaard van het verzoek kennis te nemen en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT