Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 19 de Julio de 2012

Datum uitspraak19 de Julio de 2012
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

12/1031 WWB-VV, 12/980 WWB

Centrale Raad van Beroep

Voorzieningenrechter

Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening

Partijen:

[verzoeker] te [woonplaats] (verzoeker)

het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD) te Lisse (dagelijks bestuur)

Datum uitspraak: 19 juli 2012

PROCESVERLOOP

Namens verzoeker heeft mr. W.G. Fischer, advocaat, hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage van 8 februari 2012, 11/5862 (aangevallen uitspraak), en tevens een verzoek om voorlopige voorziening gedaan.

Het dagelijks bestuur heeft een verweerschrift ingediend.

Partijen hebben nadere stukken ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 5 juli 2012. Voor verzoeker is verschenen mr. Fischer. Het dagelijks bestuur heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. J.F.H. Molema.

OVERWEGINGEN

 1. De voorzieningrechter gaat uit van de volgende in dit geding van belang zijnde feiten en omstandigheden.

  1.1. Verzoeker heeft de Surinaamse nationaliteit. Hij is volledig zorg- en rolstoelafhankelijk ten gevolg van verstandelijke en lichamelijke beperking. Hij verblijft in een AWBZ-instelling.

  1.2. Verzoeker heeft op 18 juni 2010 bijstand ingevolge de Wet werk en bijstand (WWB) aangevraagd. Bij brief van 30 maart 2011 heeft het dagelijks bestuur verzoeker meegedeeld dat met toepassing van artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is besloten de aanvraag niet (verder) in behandeling te nemen. Verzoeker heeft daartegen bezwaar gemaakt.

  1.3. Bij besluit van 7 juli 2011 (bestreden besluit) heeft het dagelijks bestuur het besluit van 30 maart 2011 herroepen en de aanvraag om bijstand met toepassing van de artikelen 11 en 16 van de WWB afgewezen. Daartoe is overwogen, kort samengevat, dat verzoeker niet behoort tot de kring van rechthebbenden op bijstand.

  1.4. Bij beslissing van 21 juli 2011 heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers het verzoek van verzoeker om hem financiële middelen te verstrekken afgewezen.

  1.6. Verzoeker heeft op 12 maart 2012 bij de ISD een aanvraag om hulp gedaan. Op deze aanvraag, die in handen is gesteld van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk om te worden behandeld als een WMO-aanvraag, is nog niet beslist.

 2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep van verzoeker tegen het bestreden besluit ongegrond verklaard.

 3. Verzoeker heeft zich in hoger beroep gemotiveerd tegen de aangevallen uitspraak gekeerd. Het verzoek...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT