Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 17 de Julio de 2012

Datum uitspraak17 de Julio de 2012
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

12/2733 WWB-VV, 12/2732 WWB

Centrale Raad van Beroep

Voorzieningenrechter

Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening

Partijen:

[verzoeker] te [woonplaats] (verzoeker)

het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam (college)

Datum uitspraak: 17 juli 2012

PROCESVERLOOP

Namens verzoeker heeft mr. S.C. van Paridon, advocaat, hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam van 24 april 2012, 12/1146 en 12/1597 (aangevallen uitspraak) en tevens een verzoek om voorlopige voorziening gedaan.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 3 juli 2012. Verzoeker is vertegenwoordigd door mr. Van Paridon. Het college heeft zich laten vertegenwoordigen door

mr. M. van Andel.

OVERWEGINGEN

  1. De voorzieningenrechter gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

    1.1. Verzoeker heeft op 7 december 2011 een aanvraag om bijstand ingevolge de Wet werk en bijstand (WWB) ingediend. Bij brief van 17 januari 2012 heeft het college verzoeker in de gelegenheid gesteld de aanvraag uiterlijk op 31 januari 2012 aan te vullen met een aantal gegevens. In deze brief is meegedeeld dat het niet of niet volledig verstrekken van de gevraagde informatie binnen de daarvoor gestelde termijn tot gevolg heeft dat de aanvraag niet kan worden beoordeeld en dat deze dan niet in behandeling wordt genomen. Verder is meegedeeld dat de hersteltermijn op verzoek kan worden verlengd.

    1.2. Bij besluit van 2 februari 2012 heeft het college de aanvraag van verzoeker met toepassing van artikel 4:5 van de Awb buiten behandeling gesteld, op de grond dat hij niet heeft voldaan aan het verzoek om alle gevraagde gegevens binnen de in de brief van 17 januari 2012 genoemde termijn aan te leveren.

    1.3. Bij besluit van 3 april 2012 (bestreden besluit) heeft het college het bezwaar tegen het besluit van 2 februari 2012 ongegrond verklaard.

  2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank (rechtbank) het beroep van verzoeker tegen het bestreden besluit gegrond verklaard, dat besluit vernietigd en de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand gelaten. De rechtbank heeft met betrekking tot enkele van de gevraagde en door verzoeker nog niet overgelegde gegevens geoordeeld dat deze niet relevant waren voor de beoordeling van het recht op bijstand dan wel dat verzoeker daarover redelijkerwijs nog niet over kon beschikken.

    3.1. Verzoeker heeft zich in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT