Cassatie van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), Ondernemingskamer, 28 de Junio de 2001

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak28 de Junio de 2001
Uitgevende instantie:Ondernemingskamer

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

BESCHIKKING van 28 juni 2001 in de zaak met rekestnummer 358/2001 OK van:

DE ADVOCAAT-GENERAAL IN HET RESSORT AMSTERDAM,

EISER,

t e g e n

De naamloze vennootschap

DE VRIES ROBB… GROEP N.V.,

gevestigd te Gorinchem, kantoorhoudende te Huis ter Heide,

VERWEERSTER,

procureur: mr W.J.P. Jongepier,

advocaten: mr W.J.P. Jongepier en mr L.M. Graal,

e n t e g e n

 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  BTG HOLDINGS B.V.,

  gevestigd te Willemstad,

  procureur: mr I.M.C.A. Reinders Folmer,

  advocaat: mr C.F.W.A. Hamm,

 2. LEONARDUS GERARDUS MARIE VAN MOOK,

  wonende te Teteringen,

  procureur: mr P.G.J. Warnaar,

  advocaat: mr J.G.L.M. Schiffeleers,

 3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  TEN HAVE B.V.,

  gevestigd te Oosterhout,

  procureur: mr P.G.J. Warnaar,

  advocaat: mr J.G.L.M. Schiffeleers,

 4. MICHAEL CHRISTOPHER BULT COOK,

  wonende te Brasschaat (BelgiÎ),

  procureur: mr R. Vos,

  advocaat: mr E.G.M. van den Heuvel,

 5. JAN WILLEM GAAL,

  wonende te Willemstad,

  niet verschenen,

 6. ABRAHAM BRINKMAN,

  wonende te Nieuwerkerk aan den IJssel,

  niet verschenen,

  BELANGHEBBENDEN,

  en in de zaak met rekestnummer 365/2001 OK van:

  De naamloze vennootschap

  DE VRIES ROBB… GROEP N.V.,

  gevestigd te Gorinchem, kantoorhoudende te Huis ter Heide,

  VERZOEKSTER,

  procureur: mr W.J.P. Jongepier,

  advocaten: mr W.J.P. Jongepier en mr L.M. Graal,

  t e g e n

  De naamloze vennootschap

  DE VRIES ROBB… GROEP N.V.,

  gevestigd te Gorinchem, kantoorhoudende te Huis ter Heide,

  VERWEERSTER,

  procureur: mr W.J.P. Jongepier,

  advocaten: mr W.J.P. Jongepier en mr L.M. Graal,

  e n t e g e n

 7. De stichting

  STICHTING PRIORITEITSAANDELEN DE VRIES ROBB…,

  gevestigd te Huis ter Heide,

  niet verschenen,

 8. LEONARDUS GERARDUS MARIE VAN MOOK,

  wonende te Teteringen,

  procureur: mr P.G.J. Warnaar,

  advocaat: mr J.G.L.M. Schiffeleers,

 9. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  TEN HAVE B.V.,

  gevestigd te Oosterhout,

  procureur: mr P.G.J. Warnaar,

  advocaat: mr J.G.L.M. Schiffeleers,

 10. JAN HENDRIK KUIPERS,

  wonende te Eersel,

  niet verschenen,

 11. BART JAN CONSTANDSE,

  wonende te Waalre,

  niet verschenen,

 12. JAN WILLEM GAAL,

  wonende te Willemstad,

  niet verschenen,

 13. ABRAHAM BRINKMAN,

  wonende te Nieuwerkerk aan den IJssel,

  niet verschenen,

 14. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  BTG HOLDINGS B.V.,

  gevestigd te Willemstad,

  procureur: mr I.M.C.A. Reinders Folmer,

  advocaat: mr C.F.W.A. Hamm,

 15. MICHAEL CHRISTOPHER BULT COOK,

  wonende te Brasschaat (BelgiÎ),

  procureur: mr R. Vos,

  advocaat: mr E.G.M. van den Heuvel,

  BELANGHEBBENDEN.

 16. Het verloop van het geding

  1.1 Bij beschikking van 22 juni 2000 in de zaak met rekestnummer 256/2000 OK heeft de Ondernemingskamer op verzoek van de naamloze vennootschap De Vries RobbÈ Groep N.V. een onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken van de naamloze vennootschap De Vries RobbÈ Groep N.V., gevestigd te Gorinchem en kantoorhoudende te Huis ter Heide (hierna de vennootschap te noemen), in het tijdvak van 1 april 1997 tot 18 mei 2000, met benoeming van mr L.P. van den Blink te Amsterdam tot onderzoeker.

  1.2 Bij beschikking van 26 oktober 2000 in de zaak met rekestnummer 256A/2000 OK heeft de Ondernemingskamer op vordering van de advocaat-generaal in het ressort Amsterdam een onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap in het tijdvak van 1 april 1997 tot 18 mei 2000 en in verband daarmee bepaald dat het hiervÛÛr onder 1.1 bedoelde onderzoek mede zal geschieden op vordering van de advocaat-generaal in het ressort Amsterdam.

  1.3 Nadat de onderzoeker het verslag van zijn onderzoek aan de Ondernemingskamer had doen toekomen, heeft de Ondernemingskamer bij beschikkingen van 12 februari 2001 bepaald dat het verslag ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor een ieder. Bij beschikking van eveneens 12 februari 2001 heeft de Ondernemingskamer het aan de onderzoeker ter zake van zijn werkzaamheden toekomende bedrag vastgesteld op NLG 47.419,20, te vermeerderen met omzetbelasting.

  1.4 Bij vordering, ingekomen ter griffie van de Ondernemingskamer op 9 april 2001, heeft de advocaat-generaal in het ressort Amsterdam gevorderd dat de Ondernemingskamer vaststelt dat het handelen van L.G.M. van Mook, M.C.B. Cook en J.W. Gaal, in hun hoedanigheid van commissarissen van de vennootschap en het handelen van A. Brinkman in zijn hoedanigheid van interim-bestuurder van de vennootschap in de periode van 1 april 1997 tot 23 maart 1998, wordt gekwalificeerd als wanbeleid, het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap van 26 juni 1998, voorzover dat dÈcharge inhoudt van het door M.C.B. Cook, J.W. Gaal en A. Brinkman gevoerde beleid in de periode van 1 maart 1997 tot 1 april 1998 vernietigt en M.C.B. Cook, J.W. Gaal en A. Brinkman veroordeelt in de kosten van de procedure die van de enquÍte daaronder begrepen.

  1.5 Bij verzoekschrift met producties, ingekomen ter griffie van de Ondernemingskamer op 11 april 2001, heeft de vennootschap de Ondernemingskamer verzocht - zakelijk weergegeven - bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, te bepalen dat uit het verslag van het onderzoek blijkt van wanbeleid van de vennootschap in de periode van 1 april 1997 tot en met 23 maart 1998, dat primair voor dit wanbeleid verantwoordelijk zijn de raad van commissarissen, met inbegrip van de gedelegeerd commissaris, in hun hoedanigheid van bestuurders, alsmede A. Brinkman als interim-bestuurder, althans dat subsidiair voor dit wanbeleid verantwoordelijk zijn de raad van commissarissen in zijn functie van toezichthouder, alsmede de bestuurders, te weten L.G.M. van Mook als gedelegeerd commissaris en A. Brinkman als interim-bestuurder, voorts te vernietigen het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van 26 juni 1998, strekkende tot dÈcharge van de raad van commissarissen en het bestuur voor het door hen in 1997 uitgeoefende toezicht onderscheidenlijk gevoerde beleid en te beslissen dat de vennootschap de kosten van het onderzoek kan verhalen op M.C.B. Cook, J.W. Gaal, L.G.M. van Mook en A. Brinkman, met hun hoofdelijke veroordeling tot voldoening van deze kosten aan de vennootschap.

  1.6 Bij een als verweerschrift te beschouwen brief van mr Hamm, met producties, ingekomen ter griffie van de Ondernemingskamer op 8 mei 2001, heeft BTG Holdings B.V. zich verweerd tegen de vordering en het verzoek en de Ondernemingskamer verzocht de vordering en het verzoek af te wijzen met veroordeling van de advocaat-generaal en de vennootschap in de kosten van de procedure.

  1.7 Bij verweerschrift met producties, ingekomen ter griffie van de Ondernemingskamer op 27 april 2001, hebben L.G.M. van Mook en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ten Have B.V. zich verweerd tegen de vordering en het verzoek en de Ondernemingskamer verzocht de advocaat-generaal en de vennootschap niet ontvankelijk in hun vordering, onderscheidenlijk verzoek te verklaren, althans de vordering en het verzoek af te wijzen voor zover het L.G.M. van Mook en Ten Have B.V. betreft in de periode van 11 april 1997 tot 31 december 1997, met veroordeling van de advocaat-generaal en de vennootschap in de proceskosten aan de zijde van L.G.M. van Mook en Ten Have B.V.

  1.8 Bij verweerschrift met producties, ingekomen ter griffie van de Ondernemingskamer op 9 mei 2001, heeft M.C.B. Cook zich verweerd tegen de vordering en het verzoek en de Ondernemingskamer verzocht zowel de vordering als het verzoek af te wijzen, kosten rechtens.

  1.9 De vordering van de advocaat-generaal en het verzoek van de vennootschap zijn gevoegd behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 17 mei 2001. De advocaat-generaal en de advocaten van partijen hebben bij die gelegenheid hun standpunten toegelicht aan de hand van aan de Ondernemingskamer overgelegde pleitnotities. Mr Hamm heeft nog producties in het geding gebracht. De advocaat-generaal heeft ter zitting zijn vordering gewijzigd, in dier voege dat hij vordert dat de Ondernemingskamer vaststelt dat sprake is van wanbeleid van de vennootschap in de periode van 1 april 1997 tot en met 23 maart 1998 en het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap van 26 juni 1998, strekkende tot dÈcharge van de raad van commissarissen en het bestuur, vernietigt.

  1.10 De inhoud van de stukken van het geding, waaronder de pleitnotities, geldt als hier herhaald en ingelast.

 17. De vaststaande feiten

  2.1 VÛÛr 23 maart 1998 was de vennootschap genaamd Mulder Boskoop N.V. Dit was een klein en weinig actief beursfonds dat alle aandelen hield in Mulder Boskoop B.V. en Van Mook Beheer B.V.

  2.2 BTG Holdings B.V. (hierna BTG te noemen) was gezamenlijke eigendom van M.C.B. Cook (hierna Cook te noemen), J.W. Gaal (hierna Gaal te noemen) en H.J.J.M. van den Hombergh (hierna Van den Hombergh te noemen), althans van hun persoonlijke houdstervennootschappen. BTG hield deelnemingen in BTG S&C Holding B.V. (hierna Bailey te noemen) en BTS Holding B.V. (hierna BTS te noemen). Op 30 januari 1998 verwierf BTG van Coga Investments B.V. (een gezamenlijke houdstermaatschappij van Cook en Gaal) alle aandelen in Gevel Nederland B.V. (hierna Gevelbouw te noemen). Gevelbouw hield - via haar 100% dochter De Vries RobbÈ Gevelbouw B.V. - een 50% deelneming in de vennootschap naar Engels recht Witte UK Ltd. Cook dan wel zijn persoonlijke houdstervennootschap heeft de door hem/haar gehouden aandelen in BTG in oktober 1997 voor een bedrag van NLG 1,- verkocht aan Gaal en Van den Hombergh.

  2.3 L.G.M. van Mook (hierna Van Mook te noemen) vormde samen met zijn broer A.L. van Mook de raad van commissarissen van Mulder Boskoop N.V. Alle prioriteitsaandelen, die onder meer recht gaven op het doen van een bindende voordracht bij benoeming van commissarissen en bestuurders, en 56.605 gewone aandelen (ruim 40% van het geplaatste...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT