Cassatie van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), 22 de Mayo de 2001

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak22 de Mayo de 2001
Uitgevende instantie:Gerechtshof Amsterdam (Nederland)

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

Eerste Meervoudige Belastingkamer

UITSPRAAK

op het beroep van Stichting X te Z, belanghebbende,

tegen

een uitspraak van het Hoofd van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen P, de inspecteur.

 1. Loop van het geding

  Van belanghebbende is ter griffie een beroepschrift ontvangen op 20 december 1999, ingediend door A te S als gemachtigde en aangevuld bij brief van 23 februari 2000.

  Het beroep is gericht tegen de uitspraak van de inspecteur, gedagtekend 15 december 1999, betreffende de aan belanghebbende opgelegde ambtshalve aanslag in de vennootschapsbelasting voor het jaar 1995.

  De aanslag is berekend naar een belastbaar bedrag van ƒ 700.000 en verhoogd met ƒ 1.000 wegens het niet tijdig doen van aangifte. Na bezwaar tegen de aanslag is deze bij de bestreden uitspraak verminderd tot een berekend naar een belastbaar bedrag van ƒ 153.181 met handhaving van de verhoging.

  Het beroep strekt tot vernietiging van de uitspraak van de inspecteur en tot vermindering van de aanslag tot een berekend naar een belastbaar bedrag van nihil.

  De inspecteur heeft een verweerschrift ingediend en concludeert uiteindelijk primair tot vernietiging van zijn uitspraak en niet-ontvankelijkverklaring van belanghebbende in haar bezwaar en subsidiair tot bevestiging van zijn uitspraak.

  Met toestemming van het Hof heeft belanghebbende een conclusie van repliek ingediend. De inspecteur heeft een conclusie van dupliek ingezonden.

  Op 16 november 2000 heeft belanghebbende nadere stukken ingediend. De griffier heeft deze stukken bij brief van 20 november 2000 aan de inspecteur verstuurd.

  Ter zitting van 28 november 2000 zijn verschenen A, namens de belanghebbende, bijgestaan door B, alsmede C, namens de inspecteur. Belanghebbende en de inspecteur hebben ter zitting een pleitnota voorgedragen en overgelegd. Tot de pleitnota van de inspecteur behoorden twee bijlagen.

  Belanghebbende heeft van de bijlagen kennis kunnen nemen en heeft zich erover kunnen uitlaten. De pleitnota's en de bijlagen worden tot de gedingstukken gerekend.

 2. Tussen partijen vaststaande feiten

  1 Belanghebbende is opgericht op 21 december 1994. Haar bestuur wordt gevormd door het bestuur van de te R gevestigde vereniging, genaamd Vereniging Y (hierna: de Vereniging). De leden van de Vereniging zijn regionale bureaus, gevormd door ondernemers in de o-branche. Ieder regionaal bureau wijst ÈÈn bestuurslid van de Vereniging aan.

  2 Het doel van belanghebbende is om de regelingen welke door de Vereniging zijn vastgesteld, toe te passen en uit te voeren. Tot die regelingen behoort de 'Q-regeling' (verder ook: de Meldingsregeling).

  3 In de considerans van de Meldingsregeling staat onder andere:

  dat het belang van zowel de opdrachtgevers als de opdrachtnemers in de o-branche met zich brengt dat de kosten, verbonden aan het maken van ontwerpen, studies, calculaties, tekeningen etc. voor o-installaties op zo kort mogelijke termijn na het maken van die kosten tenminste ten dele worden vergoed in die gevallen waarin als gevolg van onderlinge concurrentie tussen mede-inschrijvers voor het vervaardigen van die installaties geen opdracht wordt verkregen;

  (...)

  dat de regeling tevens voorziet in gemeenschappelijke fondsvorming om het evenbedoelde belang te kunnen verwezenlijken.

  4 In de Meldingsregeling, ook kortweg aangeduid als 'Regeling', is onder meer het volgende bepaald:

  "Artikel 3: Toetreding

  Tot de Regeling kunnen, naast de uit hoofde van hun lidmaatschap aan deze Regeling gebonden leden van de vereniging, als aangeslotene toetreden (...) ondernemers of ondernemingen wier bedrijfsactiviteit bestaat uit o-werk. (...) Bij toetreding verklaart de ondernemer of de onderneming (...) de Regeling (...) te aanvaarden (...).

  (...)

  Artikel 4: Centraal Bureau

 3. De uitvoering van de onderhavige Regeling berust bij het Centraal Bureau.

  (...)

 4. Behoudens met de uitvoering van deze Regeling is het Centraal Bureau tevens belast met het beheer van de gelden welke ingevolge deze Regeling door en aan de aangeslotenen zijn verschuldigd. Het Centraal Bureau zal daartoe in zijn boeken voor iedere aangeslotene (...) een rekening-courant openen en bijhouden. In debet van die rekening-courant zullen worden geboekt de door de aangeslotene verschuldigde afdrachten en administratiekosten en in credit de door de aangeslotene te ontvangen uitkeringen.

  Artikel 5: Aanmeldingsplichtige werken

 5. Aangesloten zijn verplicht om elk voornemen om in te schrijven (...) voor een in Nederland uit te voeren o-werk (...) schriftelijk te melden aan het Centraal Bureau.

 6. Melding behoeft niet te geschieden als (...) de prijs van het o-werk waarvoor een prijsaanbieding werd gevraagd een bedrag van fl. 25.000,-- niet zal overschrijden.

  (...)

  Artikel 8: Afmelding

 7. De aangeslotenen zijn verplicht alle door hen verkregen opdrachten van aanmeldingsplichtige werken aan het Centraal Bureau te melden. (...)

  Artikel 9: Afdrachten

  a) Calculatiekostenvergoedingen:

 8. De aangeslotene is per einde van elk kalenderjaar over zijn afgemelde omzet van meervoudige werken een afdracht verschuldigd, welke afdracht de aangeslotene anderzijds aanspraak geeft op een bijdrage in de in de considerans bedoelde kosten voor niet in opdracht verkregen werken, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.

 9. De omvang van de afdracht wordt berekend aan de hand van jaarlijks door (de Vereniging) vast te stellen percentages voor uitgewerkte projekten enerzijds en eigen ontwerpen anderzijds.

  (...)

  b) Administratiekosten:

 10. Iedere aangeslotene is behoudens voormelde afdracht tevens gehouden bij te dragen in de kosten van het Centraal Bureau alsmede in de kosten voor algemene doeleinden van de o-branche. Deze bijdrage zal voor wat betreft meervoudige werken worden gebaseerd op een door (de Vereniging) jaarlijks vast te stellen percentage van de hogerbedoelde afgemelde jaaromzet van de aangeslotene, en voorts, voor enkelvoudige werken, op een eveneens door (de Vereniging) jaarlijks vast te stellen bedrag per melding.

 11. De totale jaarlijkse bijdrage uit hoofde van het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT