Cassatie van Council of State (Netherlands), 20 de Junio de 2001

Datum uitspraak20 de Junio de 2001
Uitgevende instantie:Council of State (Netherlands)

Raad

van State

E03.99.0110.

Datum uitspraak: 20 juni 2001

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

 1. [appellant 1], wonend te [woonplaats 1],

 2. de vereniging "Dorpsvereniging Elden", gevestigd te Elden,

 3. [appellant 3], wonend te [woonplaats 1],

 4. [appellant 4A] en [appellant 4B], wonend te [woonplaats 2],

 5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Exploitatiemaatschappij Gelredome B.V.", gevestigd te Arnhem,

  appellanten,

  en

  burgemeester en wethouders van Arnhem,

  verweerders.

 6. Procesverloop

  Bij besluit van 15 december 1998, kenmerk 8648, hebben verweerders krachtens de Wet milieubeheer aan appellante sub 5 een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een voetbalstadion en evenementencomplex aan het perceel Batavierenweg 25 te Arnhem. Dit besluit is aangehecht.

  Tegen dit besluit hebben appellant sub 1 bij brief van 31 januari 1999, bij de Raad van State ingekomen op 2 februari 1999, appellante sub 2 bij brief van 30 januari 1999, bij de Raad van State ingekomen op 2 februari 1999, appellant sub 3 bij brief van 24 januari 1999, bij de Raad van State ingekomen op 28 januari 1999, appellanten sub 4 bij brief van 29 januari 1999, bij de Raad van State ingekomen op 1 februari 1999, en appellante sub 5 bij brief van 2 februari 1999, bij de Raad van State ingekomen op 3 februari 1999, beroep ingesteld. Deze brieven zijn aangehecht.

  Bij brief van 28 mei 1999 hebben verweerders een verweerschrift ingediend.

  De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening heeft een deskundigenbericht uitgebracht, gedateerd 20 oktober 2000. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld daarop te reageren.

  Na afloop van het vooronderzoek zijn nadere stukken ontvangen. Deze zijn aan de andere partijen toegezonden.

  De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 mei 2001, waar appellant sub 1, in persoon, appellante sub 2, vertegenwoordigd door J. Purmer, gemachtigde, appellanten sub 4, vertegenwoordigd door W.M. Elbers, gemachtigde, appellante sub 5, vertegenwoordigd door mr. B.J.M. van Meer, advocaat te Arnhem, J. Van Amstel, P. Kuipers, R. Bakker en ing. Th. H. Gies, gemachtigden, en verweerders, vertegenwoordigd door mr. A. ten Veen, advocaat te Amsterdam,

  mr. J. Hindriks, ing. M.F.T. Poos, ing. J. Meijer en C.P. Kaastra, ambtenaren van de gemeente, zijn verschenen.

 7. Overwegingen

  2.1. De vergunning heeft betrekking op het voetbalstadion en evenementencomplex "Gelredome" te Arnhem. De verlening van de vergunning houdt verband met een uitbreiding van het aantal zitplaatsen en van het aantal evenementen met een grootschalig karakter. Om dit mogelijk te maken wordt het aantal ontheffingen van de geluidnormen verhoogd van twaalf naar vierentwintig per jaar.

  De afstand van de inrichting tot de dichtstbijzijnde woning van derden bedraagt ongeveer 200 meter.

  2.2. Appellanten sub 4 voeren aan geluidoverlast van de activiteiten in het stadion te ondervinden. Zij stellen te vrezen dat deze geluidhinder nog zal toenemen door de verruiming van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT