Hoger beroep kort geding van Rechtbank Haarlem, 24 de Noviembre de 2006

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak24 de Noviembre de 2006
Uitgevende instantie:Rechtbank Haarlem

beschikking

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: 129577 / HA RK 06-115

Beschikking van 24 november 2006

in de zaak van

het OPENBAAR MINISTERIE (LANDELIJK PARKET),

zetelende te Rotterdam, locatie Schiphol,

verzoeker,

en

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

VERENIGING WESTPORT MOTORCYCLECLUB,

statutair gevestigd te Velsen,

gerekestreerde,

advocaat mr. A.C. Kool te Amsterdam.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als "het openbaar ministerie" respectievelijk "de vereniging".

  1. De loop van de procedure

    Ter griffie van deze rechtbank is op 8 november 2006 een verzoekschrift ex artikel 2:20 van het Burgerlijk Wetboek, met producties, ingekomen.

  2. Het verzoek

    Het openbaar ministerie heeft de rechtbank verzocht bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, de vereniging verboden te verklaren en te ontbinden, onder benoeming van een vereffenaar, niet zijnde ÈÈn van de bestuursleden van de vereniging, met bepaling dat een eventueel batig saldo na vereffening wordt uitgekeerd aan de Staat.

  3. De beoordeling van het verzoek

    1.1. Uit het verzoekschrift blijkt dat de vereniging ÈÈn van de zeven in Nederland gevestigde chapters van de Hells Angels is en dat de activiteiten van deze chapters zijn ondergebracht in de rechtsvorm van een stichting en/of een vereniging met een nagenoeg gelijkluidende doelstelling. Daarnaast is er ÈÈn, in Amsterdam gevestigde, overkoepelende stichting, Stichting Hells Angels Holland. Voorts blijkt uit het verzoekschrift dat de hiervoor bedoelde chapters van de Hells Angels voorwerp zijn van een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Landelijk Parket. Het openbaar ministerie heeft gelijktijdig bij verschillende rechtbanken, onder meer de rechtbank Amsterdam, verzoekschriften ingediend met dezelfde strekking als het bij deze rechtbank ingediende verzoekschrift. De feitelijke grondslag van deze verzoekschriften wordt gevormd door de resultaten van het hiervoor bedoelde strafrechtelijke onderzoek onder...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT