Herziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Dordrecht, 13 de Julio de 2007

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak13 de Julio de 2007
Uitgevende instantie:Dordrecht

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Nevenzittingsplaats Dordrecht

Sector Bestuursrecht

Vreemdelingenkamer

procedurenummer: AWB 07/26262

Uitspraak ex. artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht op verzoek van:

inzake

[verzoeker], verzoeker,

gemachtigde: mr. B.D. Lit, advocaat te Amsterdam.

 1. Ontstaan en loop van het geding

  1.1.Bij faxbericht van 16 juni 2007 heeft verzoeker de rechtbank verzocht de uitspraak van 26 oktober 2006 in zaak nr. AWB 06/48822, waarbij het beroep van verzoeker tegen het besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 5 oktober 2006 ongegrond is verklaard, te herzien.

  1.2. De zaak is op 6 juli 2007 behandeld ter zitting van een enkelvoudige kamer.

  Eiser is ter zitting verschenen bij gemachtigde.

  Tevens is verschenen mr. J. Raaijmakers, als gemachtigde van de Staatsecretaris van Justitie als opvolger van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.

 2. Overwegingen

  2.1. Ingevolge artikel 8:88, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan de rechtbank op verzoek van een partij een onherroepelijk geworden uitspraak herzien op grond van feiten of omstandigheden die:

  1. hebben plaatsgevonden vÛÛr de uitspraak,

  2. bij de indiener van het verzoekschrift vÛÛr de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn, en

  3. waren zij bij de rechtbank eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.

  2.2. Het verzoek is ruim zeven maanden na de uitspraak ingediend. Nu ter zake geen bijzonder omstandigheden zijn gesteld of gebleken, is dat onredelijk laat (zie uitspraak afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 26 juli 2001; LJN AB3091). Voor dit oordeel is aansluiting gezocht bij artikel 6:12, eerste en derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waarin is bepaald dat een bezwaar of beroep dat niet aan een termijn is gebonden, niet-ontvankelijk wordt verklaard indien het onredelijk laat is ingediend. Voor zover eiser meent dat de termijn eerst op 22 januari 2007 is gaan lopen, omdat toen de omstandigheden van het herzieningsverzoek bekend zijn geworden, is de rechtbank van oordeel dat zulks nog altijd onredelijk laat is te achten. Immers, dit is ruim vijf maanden nadien.

  In deze conclusie is tevens meegewogen dat het novum waarop eiser zich met name beroept een verklaring is van de Afghaanse Consul d.d. 1 december 2006 en eiser geen omstandigheden heeft aangevoerd waarom pas ongeveer een half jaar later om herziening is gevraagd.

  2.4. De rechtbank...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT