Herziening van Rechtbank Haarlem, Sector kanton, 15 de Octubre de 2007

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak15 de Octubre de 2007
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rep.nr.: 357066 AL VERZ 07-2965

datum uitspraak: 15 oktober 2007

BESCHIKKING HERROEPING

inzake

[verzoekster]

te [woonplaats]

verzoekster

hierna: [verzoekster]

gemachtigde: mr. M.J. Aantjes

tegen

SWEDEPONIC HOLLAND B.V.

te Rijsenhout

verweerster

hierna: Swedeponic

gemachtigde: mr. L.W. de Mol van Otterloo

De procedure

Op 30 augustus 2007 is ter griffie een verzoekschrift ontvangen van [verzoekster]. Swedeponic heeft een verweerschrift ingediend.

De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op 2 oktober 2007. Op deze zitting hebben partijen hun standpunten nader toegelicht. De gemachtigde van [verzoekster] heeft pleitnotities overgelegd. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht.

De feiten

[verzoekster], geboren op 10 maart 1977, is sinds 1 januari 1999 in dienst geweest bij Swedeponic, laatstelijk in de functie van productiemedewerkster, tegen een salaris van € 1.596,60 bruto per maand exclusief vakantietoeslag. Bij beschikking van 18 juni 2007 is de arbeidsovereenkomst tussen Swedeponic en [verzoekster] ontbonden met ingang van 1 juli 2007. De kantonrechter heeft, in verband daarmee, aan [verzoekster] ten laste van Swedeponic een vergoeding toegekend van € 8.400,- bruto.

Het verzoek

[verzoekster] vraagt herroeping van de beschikking van de rechtbank waarbij de met haar bestaande arbeidsovereenkomst is ontbonden. Ter toelichting stelt [verzoekster] - samengevat - het volgende.

[verzoekster] stelt dat Swedeponic, in het verzoekschrift strekkende tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst alsmede ten tijde van de mondelinge behandeling, bewust informatie achterwege heeft gelaten dan wel onjuist heeft weergegeven, welke informatie, als de rechtbank daarover had beschikt, ten aanzien van de te betalen vergoeding tot een andere beslissing had geleid. [verzoekster] is eerst kort geleden met die informatie geconfronteerd.

Swedeponic had, in het kader van de ontbindingsprocedure, gesteld dat 31 mei 2007 de laatste productiedag zou zijn en dat daarna de deuren zouden sluiten. Inmiddels is gebleken dat na genoemde datum door een aantal werknemers is doorgewerkt. Het gaat daarbij om de heer [HHH], de heer [[SSS]], de heer [RRR] en mevrouw [SSS]. De heer [HHH] had een dienstverband voor onbepaalde tijd, de heer en mevrouw [SSS] hadden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot 31...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT