Verzet van Rechtbank Rotterdam, Sector kanton, 24 de Agosto de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak24 de Agosto de 2012
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector kanton

Locatie Rotterdam

Vonnis

in de zaak van

[opposante],

gevestigd te [vestigingsplaats],

opposante,

gemachtigde: mr. W.J. Robbe (ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.) te Leusden,

tegen

 1. [geopposeerde sub 1],

  wonende te [woonplaats],

  geopposeerde,

  gemachtigde: mr. J. Visser te Dordrecht,

 2. [geopposeerde sub 2],

  wonende te [woonplaats],

  geopposeerde,

  gemachtigde: mr. J. Visser te Dordrecht.

  Partijen worden hierna ieder afzonderlijk “[opposante]”, “[geopposeerde sub 1]” respectievelijk “[geopposeerde sub 2]” genoemd.

 3. Het verloop van de procedure

  1.1 Overeenkomstig de inleidende dagvaarding van 30 december 2011, met producties, heeft [V.O.F. X] (hierna: “de V.O.F.”) gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [opposante] te veroordelen aan haar te betalen de somma van € 11.586,55, te vermeerderen met rente en kosten zoals geformuleerd in de dagvaarding.

  1.2 Bij verstekvonnis van 24 februari 2012 heeft de kantonrechter te Rotterdam, in de zaak met nummer 1310445 \ CV EXPL 12-1524, [opposante] veroordeeld om aan de V.O.F. tegen kwijting te betalen € 11.586,55, vermeerderd met de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119a BW over € 10.986,55 vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening, met veroordeling van [opposante] in de kosten van de procedure.

  1.3 Bij exploten van 29 maart 2012, met producties, waarmee [geoppo[geopposeerde sub 1] en [geopposeerde sub 2] als voormalige vennoten van de V.O.F. zijn gedagvaard, heeft [opposante] gevorderd bij vonnis dat zij zal worden ontheven van de veroordeling, tegen [opposante] uitgesproken bij voormeld verstekvonnis, met niet-ontvankelijkverklaring althans afwijzing van de oorspronkelijke eis en met veroordeling van [geoppo[geopposeerde sub 1] en [geopposeerde sub 2] in de kosten van het verzet.

  1.4 Ter rolle van 14 juni 2012 hebben [geoppo[geopposeerde sub 1] en [geopposeerde sub 2] een conclusie van antwoord in oppositie, met een productie, genomen.

  1.5 Ter rolle van 12 juli 2012 heeft [opposante] een conclusie van repliek in oppositie, met een productie, genomen.

  1.6 De uitspraak van dit vonnis is nader bepaald op heden.

 4. De stellingen van partijen

  2.1 Het meest verstrekkende verweer van [geoppo[geopposeerde sub 1] en [geopposeerde sub 2] houdt in dat het verstekvonnis op naam van de V.O.F. staat en dat [opposante] de verzetdagvaarding dan ook had moeten uitbrengen op naam van de V.O.F. Verder had de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT