Verzet van Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands), 25 de Junio de 2008

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak25 de Junio de 2008
Uitgevende instantie:Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands)

Arrest d.d. 25 juni 2008

Zaaknummer 107.002.324/01

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

[opposant/geÔntimeerde],

wonende te [woonplaats],

opposant/geÔntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna te noemen: [opposant/geÔntimeerde],

procureur: mr. A.H. van Beilen,

tegen

[geopposeerde/appellant],

wonende te [woonplaats],

geopposeerde/appellant,

in eerste aanleg: eiser,

hierna te noemen: [geopposeerde/appellant ],

procureur: mr. C. Elsinga.

Het geding in eerdere instanties

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in de vonnissen uitgesproken op 1 september 2006 en 8 december 2006 door de rechtbank Leeuwarden.

Bij exploot van 7 maart 2007 is door [geopposeerde/appellant ] hoger beroep ingesteld van het vonnis van 8 december 2006, met oproeping van [opposant/geÔntimeerde] tegen de zitting van woensdag 21 maart 2007. Nadat tegen [opposant/geÔntimeerde] verstek was verleend en [geopposeerde/appellant ] van grieven had gediend heeft het hof op 26 september 2007 arrest gewezen.

Het geding in verzet

Bij exploot van 21 december 2007 is door [opposant/geÔntimeerde] verzet ingesteld van bedoeld arrest d.d. 26 september 2007 met dagvaarding van [geopposeerde/appellant ] tegen de zitting van 9 januari 2008.

De conclusie van de verzetdagvaarding luidt:

"te vernietigen het vonnis d.d. 8 december 2006 door de rechtbank Leeuwarden, sector kanton, locatie Leeuwarden, onder rolnummer CV EXPL 06-2275 en zaaknummer 193251 gewezen in de procedure tussen mijn rekwirant als eiser en geÔntimeerde als gedaagde, voorzover in dit vonnis niet de vorderingen van eiser, thans appellant, toegewezen zijn en opnieuw rechtdoende naast ontbinding van de huurovereenkomst geÔntimeerde te veroordelen te betalen aan appellant € 27.251,28 vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag sedert 6 oktober 2006 tot aan de dag der algehele voldoening en met veroordeling van geÔntimeerde in de proceskosten in appËl".

Voorts heeft de Boer een akte in oppositie genomen en [opposant/geÔntimeerde] een memorie van repliek in oppositie.

Tenslotte heeft [opposant/geÔntimeerde] de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.

De beoordeling

Met betrekking tot de ontvankelijkheid van het verzet:

  1. [geopposeerde/appellant ] stelt zich op het standpunt dat [opposant/geÔntimeerde] reeds op 14 november 2007 kennis heeft genomen van het arrest waartegen verzet en derhalve te laat (op 21 december 2007) verzet heeft...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT