Verzet van Rechtbank 's-Gravenhage, 25 de Septiembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak25 de Septiembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank 's-Gravenhage

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector kanton

Locatie Alphen aan den Rijn

DL

Rolnr.: 1127160 / 11-3381

Datum: 25 september 2012

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [A], tevens handelende onder de naam [X],

gevestigd en kantoorhoudende te [vestigingsplaats],

eisende partij in het verzet,

gemachtigde: mr W.P.M. Mulder,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [B],

gevestigd en kantoorhoudende te [vestigingsplaats],

gedaagde partij in het verzet,

gemachtigde: mw. mr L.J.M. Noordeloos.

Partijen worden aangeduid als "[Opposante]" en "[geopposeerde]".

Procedure

De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- de dagvaarding van [geopposeerde] d.d. 28 oktober 2010, met producties,

- het vonnis gewezen bij verstek d.d. 16 november 2010, onder rolnummer 1010666 / 10-3324,

- de verzetdagvaarding d.d. 8 december 2011, met producties,

- de conclusie van antwoord in oppositie alsmede akte vermeerdering van eis, met producties,

- de conclusie van repliek in oppositie tevens houdende wijziging/vermeerdering van eis, met producties;

- akte uitlating geopposeerde, met producties;

- rolbeslissing d.d. 8 mei 2012, met bijlagen;

- akte uitlaten rolbeslissing zijdens [Opposante];

- akte uitlating zijdens [geopposeerde].

Feiten

Tussen partijen staat, voor zover hier relevant, het volgende vast:

  1. [geopposeerde] heeft [Opposante] op 28 oktober 2010 gedagvaard om op de zitting van 9 november 2010 van dit kantongerecht te verschijnen.

  2. Naar aanleiding van de dagvaarding hebben partijen overleg gevoerd, wat geresulteerd heeft in enkele afspraken die zijn neergelegd in een schriftelijk stuk d.d. 3 november 2010. Voor zover hier relevant luidt dit stuk:

    11. De aan de kantongerecht procedure voor [Opposante] verbonden kosten worden beperkt tot € 5.000,- te verhogen met BTW, er van uitgaande dat de afspraken correct worden nagekomen.

    [...]

    16. Recht voor Frans van Doorn om het eerder gevorderde (ontruiming, schadeloosstelling, rente en kosten alsnog te vorderen) wordt aangehouden. De procedure zal worden ingetrokken zodra alle afspraken zijn nagekomen. Dient als stok achter de deur.

  3. Bij vonnis van 16 november 2010 (rolnummer 1010666 / 10-3324) is [Opposante] bij verstek veroordeeld.

  4. Bij email van 9 mei 2011 heeft [geopposeerde] opdracht aan haar incasso gemachtigde gegeven om de incasso weer ter hand te nemen omdat [Opposante] de afspraken van 3 november 2011 niet (langer) nakomt. Een kopie...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT