Herziening van Supreme Court (Netherlands), 30 de Octubre de 2012

Datum uitspraak30 de Octubre de 2012
Uitgevende instantie:Supreme Court (Netherlands)

30 oktober 2012

Strafkamer

nr. S 12/01869 H

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op een aanvraag tot herziening van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van de Kinderrechter in de Rechtbank 's-Gravenhage van 2 oktober 2009, nummer 09/760484-09, ingediend door mr. R.M. van der Zwan, advocaat te 's-Gravenhage, namens:

[Aanvrager], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1993.

 1. De uitspraak waarvan herziening is gevraagd

  De Kinderrechter heeft de aanvrager ter zake van 1. "opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel aan een ander toebehoort, beschadigen, meermalen gepleegd" en 2. "openlijk in vereniging geweld plegen tegen goederen" veroordeeld tot jeugddetentie van twee weken, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

 2. De aanvraag tot herziening

  De aanvraag tot herziening, die alleen betrekking heeft op feit 1, is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

 3. Beoordeling van de aanvraag

  3.1. Als grondslag voor een herziening kan, voor zover hier van belang, krachtens het eerste lid aanhef en onder c van art. 457 Sv slechts dienen een door bescheiden gestaafd gegeven dat bij het onderzoek op de terechtzitting aan de rechter niet bekend was en dat het ernstige vermoeden wekt dat indien dit gegeven bekend zou zijn geweest, het onderzoek van de zaak zou hebben geleid hetzij tot een vrijspraak van de gewezen verdachte, hetzij tot een ontslag van alle rechtsvervolging, hetzij tot de niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, hetzij tot de toepassing van een minder zware strafbepaling.

  3.2. Van het in de aanvraag onder 3 voormelde gegeven - kort gezegd: de aanvrager had een alibi - kan niet worden gezegd dat dit de rechter die de veroordeling heeft uitgesproken niet bekend was.

  3.3. De aan de aanvraag gehechte verklaringen van de ouders van de aanvrager en [betrokkene 1], onder meer inhoudende dat de aanvrager ten tijde van het feit waarvoor hij is veroordeeld...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT