Wraking van Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland), 16 de Noviembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak16 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)

GERECHTSHOF TE ’s-HERTOGENBOSCH

meervoudige kamer voor de behandeling van een wrakingsverzoek

Registratienummer: wraking 176 / 16-2012

Datum uitspraak: 16 november 2012

BESLISSING

op het verzoek als bedoeld in artikel 512 van het Wetboek van Strafvordering (Sv), in de zaak met parketnummer 20-001442-12 van:

[verzoeker],

geboren te [geboorteplaats] op [1995],

wonende te [woonplaats], [adres],

hierna te noemen: "verzoeker",

bijgestaan door zijn raadsman mr. P.M.J. Kleijngeld, advocaat te Tilburg,

strekkende tot wraking van mr. J.P.F. Rijken, raadsheer in de strafsector van gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

 1. Het procesverloop

  1.1. Op 22 oktober 2012 heeft de meervoudige strafkamer van dit gerechtshof, bestaande uit mr. J.P.F. Rijken (voorzitter), mr. H.A. Marquart Scholtz en mr. F.L. Muskens, in hoger beroep de strafzaak tegen verzoeker behandeld. De behandeling heeft op de voet van artikel 495b van het Wetboek van Strafvordering (strafzaak tegen een minderjarige) plaats gehad achter gesloten deuren.

  Ter terechtzitting van de strafkamer van 22 oktober 2012 heeft (de raadsman van) verzoeker mondeling verzocht de voorzitter van de strafkamer, mr. Rijken, te wraken. Bij brief van 29 oktober 2012 heeft de raadsman het wrakingsverzoek schriftelijk toegelicht.

  1.2. Mr. Rijken heeft te kennen gegeven dat hij niet in de wraking berust. Bij brief van 5 november 2012 heeft mr. Rijken een schriftelijke reactie op het verzoek tot wraking gegeven.

  1.3. De wrakingskamer heeft het verzoek ter zitting van 7 november 2012 behandeld achter gesloten deuren. Bij die gelegenheid hebben verzoeker en zijn raadsman het wrakingsverzoek nog nader toegelicht. Tevens is de moeder van verzoeker in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken.

  De advocaat-generaal is niet verschenen.

 2. Het standpunt van verzoeker

  Voor de gronden van het wrakingsverzoek verwijst de wrakingskamer naar de schriftelijke onderbouwing van de raadsman van verzoeker d.d. 29 oktober 2012.

 3. De beoordeling

  3.1. Ingevolge artikel 512 Sv kan wraking van een rechter worden verzocht op grond van feiten en omstandigheden waardoor diens onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

  3.2. Bij de beoordeling van het ontbreken van onpartijdigheid van de rechter dient uitgangpunt te zijn dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich een uitzonderlijke omstandigheid voordoet die een zwaarwegende aanwijzing oplevert voor het oordeel dat een rechter jegens een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT