Herziening van Supreme Court (Netherlands), 20 de Noviembre de 2012

Datum uitspraak20 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Supreme Court (Netherlands)

20 november 2012

Strafkamer

nr. S 12/03892 H

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op een aanvraag tot herziening van een in kracht van gewijsde gegaan arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden van 7 augustus 2012, nummer 24/002510-11, ingediend door:

[Aanvrager], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1975.

  1. De uitspraak waarvan herziening is gevraagd

    Het Hof heeft in hoger beroep - met vernietiging van een vonnis van de Rechtbank Zwolle-Lelystad van 22 november 2011 - de aanvrager ter zake van "poging tot zware mishandeling" niet strafbaar verklaard en ontslagen van alle rechtsvervolging en de plaatsing van de aanvrager in een psychiatrisch ziekenhuis gelast voor de duur van een jaar.

  2. De aanvraag tot herziening

    De aanvraag tot herziening is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. De Hoge Raad heeft voorts kennisgenomen van alle nadien, tot aan de datum van dit arrest binnengekomen correspondentie met betrekking tot deze aanvraag.

  3. Beoordeling van de aanvraag

    3.1. Als grondslag voor een herziening kan, voor zover hier van belang, krachtens het eerste lid aanhef en onder c van art. 457 Sv slechts dienen een door bescheiden gestaafd gegeven dat bij het onderzoek op de terechtzitting aan de rechter niet bekend was en dat het ernstige vermoeden wekt dat indien dit gegeven bekend zou zijn geweest, het onderzoek van de zaak zou hebben geleid hetzij tot een vrijspraak van de gewezen verdachte...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT