Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, 30 de Noviembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak30 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Zutphen

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/880054-12

Uitspraak d.d.: 30 november 2012

Tegenspraak

VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats op 1982],

wonende te [plaats, adres].

Raadsman: mr. R. Oude Breuil, advocaat te Almelo.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van

16 november 2012.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 23 augustus 2011 te Rekken, gemeente Berkelland, in elk geval in Nederland, als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig, daarmede

rijdende over de weg, de Oldenkotseweg, ter hoogte van het/de kruispunt/kruising met de Kienvenneweg, roekeloos, in elk geval zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of

onoplettend,

terwijl het zicht van verdachte op voornoemd(e) kruispunt/kruising werd beperkt/belemmerd door een of meerdere aan de rechterzijde van die weg staande bomen en/of struiken, en/of

terwijl verdachte (de bestuurder van) een ander motorrijtuig (personenauto), welke dat/die kruispunt/kruising van rechts naderde en/of opreed wel (tijdig) had waargenomen, en/of

terwijl het wegdek ter plaatse (zeer) nat/vochtig was,

in strijd met het gestelde in artikel 19 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 zijn snelheid niet zodanig heeft geregeld dat hij, verdachte, in staat was voormeld motorrijtuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij, die Oldenkotseweg kon overzien en waarover deze vrij was, en/of

(daarbij) niet, althans in onvoldoende mate op het voor haar liggende gedeelte van die weg en/of op het overige verkeers ter plaatse heeft gelet en/of is blijven letten, en/of

(daarbij) haar snelheid niet, althans in onvoldoende mate en/of te laat heeft verminderd en/of aangepast, en/of

(daarbij/vervolgens) in strijd met het gestelde in artikel 15 van voornoemd Reglement geen voorrang heeft verleend aan een voor hem, verdachte, van rechts komende bestuurder van een motorrijtuig (personenauto), en/of

(vervolgens) is gebotst tegen, althans in aanrijding gekomen met voornoemde motorrijtuig (personenauto),

en aldus zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden waardoor een ander (genaamd [slachtoffer]) zwaar lichamelijk letsel of zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht, dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan;

zulks terwijl dit feit (mede) werd veroorzaakt doordat verdachte geen voorrang heeft verleend;

art 175 lid 3 Wegenverkeerswet 1994

art 6 Wegenverkeerswet 1994

ALTHANS, dat

hij op of omstreeks 23 augustus 2011 te Rekken, gemeente Berkelland, als bestuurder van een voertuig (personenauto), daarmee rijdende op de weg, Oldenkotseweg,

terwijl het zicht van verdachte op voornoemd(e) kruispunt/kruising werd beperkt/belemmerd door een of meerdere aan de rechterzijde van die weg staande bomen en/of struiken, en/of

terwijl verdachte (de bestuurder van) een ander motorrijtuig (personenauto), welke dat/die kruispunt/kruising van rechts naderde en/of opreed wel (tijdig) had waargenomen, en/of

terwijl het wegdek ter plaatse (zeer) nat/vochtig was,

in strijd met het gestelde in artikel 19 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 zijn snelheid niet zodanig heeft geregeld dat hij, verdachte, in staat was voormeld motorrijtuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij, die Oldenkotseweg kon overzien en waarover deze vrij was, en/of

(daarbij) niet, althans in onvoldoende mate op het voor haar liggende gedeelte van die weg en/of op het overige verkeers ter plaatse heeft gelet en/of is blijven letten, en/of

(daarbij) haar snelheid niet, althans in onvoldoende mate en/of te laat heeft verminderd en/of aangepast, en/of

(daarbij/vervolgens) in strijd met het gestelde in artikel 15 van voornoemd reglement geen voorrang heeft verleend aan een voor hem, verdachte, van rechts komende bestuurder van een motorrijtuig (personenauto), en/of

(vervolgens) is gebotst tegen, althans in aanrijding gekomen met voornoemde motorrijtuig (personenauto),

door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg werd gehinderd, althans kon worden gehinderd;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de Wegenverkeerswet 1994 betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

art 5 Wegenverkeerswet 1994

Taal- en/of schrijffouten

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT