Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 10 de Diciembre de 2012

Datum uitspraak10 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

12/5938 AW-VV, 12/5939 AW-VV, 12/5940 AW-VV en 12/5941 AW-VV

Centrale Raad van Beroep

Voorzieningenrechter

Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening

Partijen:

[A. te B. ] (verzoeker)

de Minister van Veiligheid en Justitie (minister)

het College van procureurs-generaal (college)

Datum uitspraak: 10 december 2012

PROCESVERLOOP

Verzoeker heeft bezwaar gemaakt tegen vier besluiten. Het betreft een besluit van 8 mei 2012 van de minister, een besluit van 3 juli 2012 van het college, een besluit van 30 augustus 2012 van de minister en een besluit van 7 september 2012 van de minister.

Verzoeker heeft tevens een verzoek om voorlopige voorziening gedaan.

De minister en het college hebben een - gezamenlijk - verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 3 december 2012. Verzoeker is verschenen, bijgestaan door mr. I.L. Gerrits, advocaat. De minister heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. S. van Waegeningh, advocaat, en mr. W.A.J. Wezenburg. Het college heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. Van Waegeningh en mr. R. Inghorst.

OVERWEGINGEN

1.1. Verzoeker is met ingang van 1 april 2010 gestart met de opleiding tot rechterlijk ambtenaar (raio-opleiding) en in dat kader benoemd tot raio in tijdelijke dienst. Hij is aanvankelijk tewerkgesteld bij de sector strafrecht van de rechtbank Dordrecht. Deze stage is afgerond op 30 september 2010. Vervolgens heeft verzoeker van 1 oktober 2010 tot 31 juli 2011 stage gelopen bij de sector civiel recht. De stage bij de sector bestuursrecht heeft geduurd van 1 augustus 2011 tot 31 mei 2012. Met ingang van 1 juli 2012 zou verzoeker beginnen met zijn stage bij het parket te Dordrecht.

1.2. In april 2012 is het de minister bekend geworden dat verzoeker in de voorafgaande periode van twee jaar tientallen keren een melding heeft gemaakt van een verdachte situatie via het telefoonnummer 112. Bij besluit van 8 mei 2012 heeft de minister aan verzoeker buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging verleend. Bij brief van 3 juli 2012 heeft het college een ambtsbericht doen uitgaan, waarin het heeft uitgesloten dat verzoeker in de nabije toekomst een stage doorloopt bij een van de onderdelen van het Openbaar Ministerie. Bij besluit van 30 augustus 2012 heeft de minister de raio-opleiding van verzoeker per diezelfde datum beëindigd. Deze beslissing berust op artikel 8, eerste lid, van het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren (Bora), dat voorziet in de mogelijkheid tot...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT