Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Assen, Sector kanton, 11 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak11 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK ASSEN

Sector kanton

Locatie Assen

zaak-/rolnummer: 348110 \ CV EXPL 12-3054

Vonnis van de kantonrechter van 11 december 2012

in de zaak van

de rechtspersoonlijkheid bezittende stichting Stichting Actium,

hierna te noemen: Actium,

gevestigd te 9402 NP Assen, Industrieweg 15,

eisende partij,

gemachtigde: mr. S. Bosma,

tegen

[gedaagde],

hierna te noemen: [gedaagde],

wonende te [adres],

gedaagde partij,

gemachtigde: mr. C.C. Sneper.

 1. De procedure

  1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding van 6 juni 2012 met producties;

  - de conclusie van antwoord met producties;

  - de nadere toelichtingen van partijen bij conclusies van repliek en dupliek en een akte uitlating productie van de zijde van Actium.

  1.2 Ten slotte is de datum voor het vonnis nader vastgesteld op vandaag.

 2. De vaststaande feiten

  2.1 De kantonrechter gaat uit van de volgende feiten, die vast staan omdat ze niet of niet voldoende zijn betwist en/of blijken uit de in zoverre onweersproken gelaten inhoud van de overgelegde producties.

  2.2 Tussen Actium als verhuurder en [gedaagde] als huurder is op 6 augustus 2011 een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de woning aan de [adres]. Op de huurovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van Actium van toepassing. De maandelijkse huur bedraagt € 520,61.

  2.3 Op grond van artikel 2 van de huurovereenkomst is het gehuurde uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte.

  2.4 Artikel 11.1 sub g van de algemene voorwaarden luidt dat huurder: "niet is toegestaan waar dan ook in (delen van) het gehuurde, waaronder begrepen de tuin, berging, schuur en zolder, hennep te kweken, drogen of knippen in geen enkele hoeveelheid, dan wel andere activiteiten te doen of laten verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld, waaronder begrepen het opslaan of handelen van drugs;".

  Artikel 11.1 sub j van de algemene voorwaarden luidt dat huurder: "niet is toegestaan bedrijfsmatige activiteiten in (delen van) het gehuurde te ontplooien. (…)".

  2.5 Omdat [gedaagde] bij de rechtsvoorganger van Actium eerder heeft gehuurd, en in dat gehuurde in 2004 een hennepkwekerij is aangetroffen, heeft Actium met [gedaagde], voorafgaand aan de activering van diens inschrijving, op 2 februari 2011 een gesprek gehad. De bevestigingsbrief van 4 februari 2011 vermeldt, voor zover hier van belang:

  Tevens is in 2004 een hennepplantage aangetroffen in uw woning. Dit zijn voor mij redenen geweest om u uit te nodigen voor een gesprek.

  Aangezien u zich in het verleden niet als een goede huurder heeft gedragen heb ik een aantal zaken met u afgesproken. Ik heb aan u aangegeven dat als u in aanmerking komt voor een woning wij u een aangepast huurcontract aanbieden met daarin opgenomen een aantal bijzondere voorwaarden. Dit om herhaling van bovengenoemde situaties aan de [adres] te voorkomen. U heeft aangegeven hier aan mee te willen werken en akkoord te willen gaan met de voorwaarden die wij opstellen.

  In een bijlage van de huidige huurovereenkomst met [gedaagde] zijn (onder meer) nog de volgende bijzondere voorwaarden opgenomen:

  "- het niet is toegestaan waar dan ook in (delen van) het gehuurde, waaronder begrepen de tuin, berging, schuur en zolder, hennep te kweken, drogen of knippen in geen enkele hoeveelheid...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT