Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, 11 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak11 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Leeuwarden

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector bestuursrecht, belastingkamer

procedurenummer: AWB 12/702

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 11 december 2012 als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

in het geding tussen

[eiser],

wonende te [woonplaats],

eiser,

gemachtigde [gemachtigde],

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Heerenveen,

verweerder,

gemachtigde [gemachtigde].

Procesverloop

Verweerder heeft aan eiser op 4 november 2011 een informatiebeschikking afgegeven.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 21 februari 2012 de informatiebeschikking gehandhaafd.

Eiser heeft daartegen bij brief van 14 maart 2012, ontvangen bij de rechtbank op 15 maart 2012, beroep ingesteld.

Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 16 augustus 2012 te Leeuwarden.

Eiser is daar, met kennisgeving aan de rechtbank, niet in persoon verschenen. Namens verweerder is zijn gemachtigde verschenen.

Motivering

Feiten

Op grond van de stukken van het geding stelt de rechtbank als tussen partijen niet in geschil, de volgende feiten vast:

1.1 Eiser, [naam], is geboren op [dag / maand] 1944 en is gehuwd met [echtgenote], geboren op [dag / maand] 1946. Verweerder heeft een renseignement ontvangen inzake een bij Kredietbank Luxemburg in Luxemburg (hierna: KB-Lux) aangehouden rekening met rekeningnummer [######], met daarop een totaalsaldo per 31 december 1994 van - omgerekend in Nederlandse valuta - fl 438.465,92. Verweerder heeft eiser geïdentificeerd als de eerste rekeninghouder en zijn echtgenote als de tweede rekeninghouder.

1.2 Naar aanleiding van het onder 1.1. bedoelde renseignement zijn navorderingsaanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1990 tot en met 2000 en navorderingsaanslagen vermogensbelasting 1991 tot en met 2000 opgelegd.

1.3 Met betrekking tot de onder 1.2 vermelde navorderingsaanslagen is beroep ingediend bij het Gerechtshof Leeuwarden. Op 27 maart 2012 heeft het Gerechtshof Leeuwarden uitspraak gedaan (LJN: BW0526). In rechtsoverweging 4.5 heeft het Gerechtshof overwogen:

4.5 Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen komt het Hof tot het bewijsvermoeden, dat belanghebbende gerechtigd is tot de bankrekeningen bij KB Lux. Het Hof heeft belanghebbende ter zitting van 21 juni 2011 ervan op de hoogte gebracht, dat het Hof uit de unieke naamcombinatie “[naam]” en uit de omstandigheid dat belanghebbende niets concreets daartegenin heeft gebracht het vermoeden heeft ontleend dat belanghebbende de betreffende rekeninghouder is. Daarna is hij in de gelegenheid gesteld het vermoeden te ontzenuwen.

In rechtsoverweging 4.8 heeft het Gerechtshof het volgende overwogen:

4.8 Nu belanghebbende het door het Hof geuite vermoeden niet heeft ontzenuwd, zal het Hof ervan uitgaan dat belanghebbende in de onderhavige jaren gerechtigd was tot de bankrekeningen bij KB-Lux.

In rechtsoverweging 4.30 overweegt het Gerechtshof:

4.30 De Inspecteur heeft belanghebbende meermaals verzocht om gegevens en inlichtingen over vermogensbestanddelen in het buitenland waartoe belanghebbende gerechtigd is. (…) Nu, gelet op het vorenoverwogene, vaststaat dat belanghebbende gerechtigd is tot de bankrekeningen bij KB-Lux, had hij deze gegevens desgevraagd aan de Inspecteur moeten verstrekken. Belanghebbende heeft de door de Inspecteur gevraagde gegevens niet verstrekt.

1.4 Voor de jaren 2001 tot en met 2007 zijn de aanslagen vastgesteld in afwijking van de ingediende...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT