Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Groningen, 14 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak14 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Groningen

RECHTBANK GRONINGEN

Sector Strafrecht

parketnummer: 18/670289-12 (promis)

datum uitspraak: 14 december 2012

op tegenspraak

raadsman: mr. K.B. Spoelstra

V O N N I S

van de rechtbank Groningen, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen:

[Verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats],

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 30 november 2012.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 14 april 2012 te Onnen, om ongeveer 2.20 uur te Onnen, gemeente Haren, als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig

(personenauto), daarmede rijdende over de weg, de Dorpsweg, roekeloos, in elk geval zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettend en/of onachtzaam, terwijl hij onder invloed verkeerde van alcoholhoudende drank, in elk geval na het nuttigen van een (aanzienlijke) hoeveelheid alcoholhoudende drank, met aanmerkelijke snelheid, althans met een gelet op de omstandigheden en/of de (verkeers)situatie ter plaatse, te hoge snelheid heeft gereden en/of het door hem bestuurde motorrijtuig niet met de nodige

voorzichtigheid heeft bestuurd en/of voortdurend onder controle gehouden en/of

de macht over het stuur heeft verloren en/of (vervolgens) met het door hem,

verdachte, bestuurde motorrijtuig is (aan)gereden en/of (op)gebotst tegen een

boom en/of een aldaar op een oprit staande motorrijtuig, en aldus zich zodanig heeft gedragen dat een aan verdachtes schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden waardoor een ander (inzittende [slachtoffer 1]) werd gedood en/of (inzittende [slachtoffer 2]) zwaar lichamelijk letsel, of zodanig lichamelijk letsel werd

toegebracht, dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening

van de normale bezigheden is ontstaan, (te weten onder andere diverse fracturen en/of hoofdletsel en/of een klaplong, tengevolge waarvan hij enkele weken kunstmatig in slaap werd gehouden en/of in het ziekenhuis heeft verbleven), terwijl het een ongeval betrof waardoor een ander waardoor een ander werd gedood en/of een ander lichamelijk letsel werd toegebracht en verdachte verkeerde in de toestand als bedoeld in artikel 8 lid 3 van de Wegenverkeerswet 1994, aangezien verdachte toen dat motorrijtuig heeft bestuurd na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van verdachtes bloed bij een onderzoek als bedoeld in artikel 8 derde lid, aanhef en onder b van de Wegenverkeerswet 1994, 0,52 milligram alcohol per milliliter bloed bleek te zijn, en/of zulks terwijl het feit mede is veroorzaakt doordat hij, verdachte een krachtens deze wet vastgestelde maximumsnelheid in ernstige mate heeft overschreden, immers heeft hij, verdachte de ter plaatse voor dat motorrijtuig toegestane maximum snelheid van 30 kilometer per uur aanzienlijk overschreden

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij op of omstreeks 14 april 2012 te Onnen, gemeente Haren, als bestuurder van

een voertuig, (personenauto), dit voertuig heeft bestuurd,

- terwijl hij verkeerde onder zodanige invloed van alcohol, waarvan hij wist

of redelijkerwijs moest weten, dat het gebruik daarvan de rijvaardigheid kon

verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moest worden

geacht, en/of

- na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van

verdachtes bloed bij een onderzoek, als bedoeld in artikel 8, tweede lid,

aanhef en onder b van de Wegenverkeerswet 1994, 0.52 milligram, in elk geval

hoger dan 0,5 milligram, alcohol per milliliter bloed bleek te zijn;

terwijl voor het besturen van dat motorrijtuig een rijbewijs was vereist en sedert de datum waarop aan en voor de eerste maal een rijbewijs was afgegeven nog geen vijf jaren waren verstreken en de eerste afgifte van het rijbewijs op of na 30 maart 2002 heeft plaatsgevonden,

en/of

hij op of omstreeks 14 april 2012 om ongeveer 2.20 uur te Onnen, gemeente Haren, als bestuurder van een voertuig (personenauto), daarmee rijdende op de weg, de Dorpsweg,

terwijl hij onder invloed verkeerde van alcoholhoudende drank, althans na het nuttigen van een aanzienlijke hoeveelheid alcoholhoudende drank, heeft gereden met een aanmerkelijke snelheid, althans met een gelet op de

omstandigheden en/of de (verkeers)situatie ter plaatse, te hoge snelheid,

althans met een grotere snelheid dan de aldaar maximum toegestane snelheid

van 30 kilometer per uur en/of het door hem bestuurde voertuig niet met de

nodige voorzichtigheid heeft bestuurd en/of voortdurend onder controle

gehouden en/of de macht over het stuur verloren en/of (vervolgens) met het

door hem, verdachte, bestuurde voertuig is (aan)gereden en/of (op)gebotst

tegen een boom en/of een aldaar op een oprit staande voertuig (personenauto),

door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt,

althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg werd gehinderd,

althans kon worden gehinderd.

Bewijsvraag

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft aangevoerd dat het primair ten laste gelegde wettig en overtuigend kan worden bewezen. De officier van justitie is van mening dat op grond van de stukken de gradatie van de schuld als “roekeloos” moet worden aangemerkt. De officier van justitie stelt hierbij voorop dat verdachte als beginnend bestuurder een bloedalcoholpromillage van minimaal 1,2 mg/ml heeft gehad en dat hij 101 km per uur heeft gereden waar een maximum snelheid van 30 km per uur was toegestaan. Voorts houdt hij er rekening mee dat verdachte de betreffende avond bij vier gelegenheden alcohol heeft gedronken en tenminste na het bezoek aan twee van die gelegenheden, telkens met zijn auto heeft gereden. Daarnaast houdt de officier de justitie rekening met de mentaliteit die verdachte inzake alcohol in het verkeer had ten tijde van het ongeval.

Standpunt van de verdediging

Met betrekking tot de vraag of roekeloosheid danwel een (zeer) aanmerkelijke mate van verwijtbare onvoorzichtigheid van verdachte bewezen kan worden heeft de raadsman zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

Beoordeling

De rechtbank heeft bij de beoordeling acht geslagen op de volgende bewijsmiddelen.

De verklaring van verdachte zoals ter zitting afgelegd, zakelijk weergegeven:

In de nacht van 14 april 2012 ben ik als bestuurder van mijn personenauto, [automerk], betrokken geweest bij een verkeersongeval op de Dorpsweg in Onnen.

Een schriftelijk stuk, te weten het stam proces-verbaal d.d. 24 augustus 2012, opgenomen op pagina 6 van dossiernummer PL01KG2012036946 d.d. 31 augustus 2012, inhoudende als relaas van verbalisanten, zakelijk weergegeven:

De bijrijder die rechtsvoor in het voertuig had gezeten betrof [slachtoffer 2].

Een schriftelijk stuk, te weten een stam proces-verbaal d.d. 24 augustus 2012, opgenomen op pagina 7 van voormeld dossier, inhoudende als relaas van verbalisanten, zakelijk weergegeven:

Op zaterdag 14 april 2012 omstreeks 07:45 uur heeft er een herkenningsconfrontatie plaatsgevonden in het mortuarium van het Universitair Medische Centrum Groningen. In het bijzijn van ons, verbalisanten, is het stoffelijk overschot door [moeder van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT