Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Roermond, 13 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak13 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Roermond

RECHTBANK ROERMOND

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12 / 80 WIA

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 13 december 2012 in de zaak tussen

[naam], te Venlo, eiseres

(gemachtigde: mr. R.A.N.H. Verkoeijen),

en

de Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (locatie Venlo), verweerder

Procesverloop

Bij besluit van 1 juni 2011 (het primaire besluit) heeft verweerder afwijzend beslist op het verzoek van eiseres om in aanmerking te komen voor uitkering ingevolge de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA).

Bij besluit van 12 december 2011 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiseres tegen het primaire besluit ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 19 april 2012. Eiseres is niet in persoon verschenen, maar heeft zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door P.J.L.H. Coenen.

Op 14 juni 2012 heeft de rechtbank een tussenuitspraak gedaan, waarbij verweerder in de gelegenheid is gesteld een in het bestreden besluit voorkomend gebrek te (laten) herstellen.

Bij brief van 9 juli 2012 heeft verweerder de rechtbank meegedeeld gebruik te willen maken van de mogelijkheid het in de tussenuitspraak aangegeven gebrek te herstellen. Bij dezelfde brief heeft verweerder nadere informatie verstrekt en aanvullende stukken aan de rechtbank toegestuurd, waarmee naar zijn mening het door de rechtbank in de tussenuitspraak geconstateerde gebrek is hersteld.

Bij brief van 8 augustus 2012 heeft eiseres haar zienswijze over de wijze waarop verweerder het gebrek heeft hersteld, kenbaar gemaakt.

Vervolgens heeft de rechtbank het onderzoek gesloten.

Overwegingen

  1. Voor de relevante feiten verwijst de rechtbank naar hetgeen zij heeft overwogen in de tussenuitspraak van 14 juni 2012.

  2. In de tussenuitspraak zijn onder overweging 13 door de rechtbank de volgende gebreken geconstateerd:

    Naar aanleiding van het betoog van eiseres dat twee van de drie geduide functies, namelijk inpakker en chauffeur groepsvervoer, niet passend zijn, omdat eiseres de Nederlandse taal onvoldoende beheerst en zoals de gemachtigde van eiseres ter zitting heeft aangevoerd geen cursus Nederlands kan volgen, omdat ze niet lang kan zitten, overweegt de rechtbank het volgende. In artikel 9 van het SB is bepaald, dat onder de arbeid waarop een schatting van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT