Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Almelo, 21 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak21 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Almelo

Rechtbank Almelo

Sector strafrecht

Parketnummer: 08/710378-12

Datum vonnis: 21 december 2012

Vonnis op tegenspraak van de rechtbank Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo tegen:

[verdachte],

geboren op [datum] in [plaats],

wonende in [plaats], [adres].

 1. Het onderzoek op de terechtzitting

  Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 28 september 2012 en 12 december 2012. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mevrouw mr. A.M. Tromp en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman mr. J. Vlug, advocaat te Deventer, naar voren is gebracht.

 2. De tenlastelegging

  De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

  Feit 1 primair: openlijk geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 1], waardoor die [slachtoffer 1] is gevallen en ten gevolge waarvan die [slachtoffer 1] is overleden;

  Feit 1 subsidiair: samen met een ander, anderen of alleen [slachtoffer 1] zwaar lichamelijk letsel, te weten bloedingen in de hersenen, heeft toegebracht, door die [slachtoffer 1] tegen het hoofd en/of elders tegen het lichaam te stompen en/of te slaan en/of te duwen waardoor die [slachtoffer 1] is gevallen en ten gevolge waarvan die [slachtoffer 1] is overleden;

  Feit 1 meer subsidiair: samen met een ander, anderen of alleen [slachtoffer 1] heeft mishandeld, door die [slachtoffer 1] tegen het hoofd en/of elders tegen het lichaam te stompen en/of te slaan en/of te duwen waardoor die [slachtoffer 1] is gevallen en ten gevolge waarvan die [slachtoffer 1] is overleden;

  Feit 2 primair: samen met een ander, anderen of alleen [slachtoffer 2] zwaar lichamelijk letsel, te weten een gebroken oogkas en/of gescheurde lippen en/of een arm uit de kom, heeft toegebracht;

  Feit 2 subsidiair: samen met een ander, anderen of alleen heeft geprobeerd om aan [slachtoffer 2] zwaar lichamelijk letsel, te weten een gebroken oogkas en/of gescheurde lippen en/of een arm uit de kom, toe te brengen;

  Feit 2 meer subsidiair: openlijk geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 2];

  Feit 2 nog meer subsidiair: samen met een ander, anderen of alleen [slachtoffer 2] heeft mishandeld.

  Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

 3. hij op of omstreeks 23 juni 2012,

  in de gemeente Almelo,

  met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, de Anjelierstraat en/of

  de Violierstraat, in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in

  vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 1], welk geweld bestond uit het

  opzettelijk gewelddadig aanvallen van en/of indringen op die [slachtoffer 1] en/of het

  (met kracht) slaan en/of stompen in/op/tegen het gezicht en/althans op/tegen

  het hoofd en/althans elders op/tegen het lichaam van die [slachtoffer 1] en/of te

  duwen, waarbij hij, verdachte die [slachtoffer 1] meermalen, in elk geval eenmaal (met

  kracht) in/op/tegen het gezicht en/althans op/tegen het hoofd heeft gestompt

  en/of geslagen en/of die [slachtoffer 1] heeft geduwd, waardoor die [slachtoffer 1] ten val is

  gekomen en welk door hem gepleegd geweld de dood voor die [slachtoffer 1] ten gevolge

  heeft gehad;

  ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou

  kunnen volgen, SUBSIDIAIR, ter zake dat

  hij op of omstreeks 23 juni 2012,

  in de gemeente Almelo,

  tezamen en in vereniging met anderen of een ander,

  aan een persoon genaamd [slachtoffer 1], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel

  (bloedingen in de hersenen), heeft toegebracht, door opzettelijk die [slachtoffer 1],

  meermalen, in elk geval eenmaal met (zeer grote) kracht in het gezicht en/of

  op/tegen het hoofd en/of elders op/tegen het lichaam te stompen en/of te

  slaan en/of te duwen (mede) waardoor die [slachtoffer 1] ten val is gekomen, terwijl

  het feit de dood tengevolge heeft gehad;

  ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou

  kunnen volgen, MEER SUBSIDIAIR, ter zake dat

  hij op of omstreeks 23 juni 2012,

  in de gemeente Almelo,

  tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

  opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 1]), met (zeer grote)

  kracht in/op/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd en/of elders op/tegen

  het lichaam heeft gestompt en/of geslagen en/of geduwd (mede) waardoor die A.

  [slachtoffer 1] ten val is gekomen en (mede), tengevolge waarvan deze is overleden;

 4. hij op of omstreeks 23 juni 2012,

  in de gemeente Almelo,

  tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

  aan een persoon genaamd [slachtoffer 2], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel

  (een gebroken oogkas en/of gescheurde lippen, en/of een arm uit de kom), heeft

  toegebracht, door deze opzettelijk meermalen, in elk geval eenmaal met (zeer

  grote) kracht in/op/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd te stompen

  en/of te slaan en/of te schoppen en/of te trappen en/of (vervolgens) door die

  [slachtoffer 2] (terwijl deze al dan niet geheel op de grond lag) meermalen, in elk

  geval eenmaal met (zeer grote) kracht op/tegen het hoofd en/of elders op/tegen

  het lichaam te stompen en/of te slaan en/of te schoppen en/of te trappen;

  ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou

  kunnen volgen, SUBSIDIAIR, ter zake dat

  hij op of omstreeks 23 juni 2012,

  in de gemeente Almelo,

  ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in

  vereniging met anderen of een ander, althans alleen, aan een persoon genaamd

  [slachtoffer 2], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet

  deze opzettelijk meermalen, in elk geval eenmaal met (zeer grote) kracht

  in/op/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd te stompen en/of te slaan

  en/of te schoppen en/of te trappen en/of (vervolgens) door die [slachtoffer 2]

  (terwijl deze al dan niet geheel op de grond lag) meermalen, in elk geval

  eenmaal met (zeer grote) kracht op/tegen het hoofd en/of elders op/tegen het

  lichaam te stompen en/of te slaan en/of te schoppen en/of te trappen, terwijl

  de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

  ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou

  kunnen volgen, MEER SUBSIDIAIR, ter zake dat

  hij op of omstreeks 23 juni 2012,

  in de gemeente Almelo,

  met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, de Anjelierstraat en/of

  de Violierstraat, in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in

  vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 2], welk geweld bestond uit het

  opzettelijk gewelddadig aanvallen van en/of indringen op die [slachtoffer 2] en/of het

  (met kracht) stompen en/of slaan in/op/tegen het gezicht en/althans het hoofd

  en/althans het lichaam van die [slachtoffer 2] en/of (vervolgens) (terwijl die [slachtoffer 2], al dan niet geheel op de grond lag) het trappen en/of schoppen en/of

  stompen en/of slaan in/op/tegen het gezicht en/althans op/tegen het hoofd

  en/althans elders op/tegen het lichaam van die [slachtoffer 2], waarbij hij,

  verdachte, die [slachtoffer 2] meermalen, in elk geval eenmaal in/op/tegen het gezicht

  en/of op/tegen het hoofd en/of elders tegen het lichaam heeft gestompt en/of

  geslagen en/of geschopt en/of getrapt, en welk door hem gepleegd geweld zwaar

  lichamelijk letsel (een gebroken oogkas en/of gescheurde lippen en/of een arm

  uit de kom), althans enig lichamelijk letsel voor die [slachtoffer 2] ten gevolge

  heeft gehad;

  ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou

  kunnen volgen, NOG MEER SUBSIDIAIR, ter zake dat

  hij op of omstreeks 23 juni 2012,

  in de gemeente Almelo,

  tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen

  opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 2]), in/op/tegen het

  gezicht en/althans op/tegen het hoofd en/of elders op/tegen het lichaam heeft

  gestompt en/of geslagen en/of geschopt en/of getrapt, tengevolge waarvan deze

  zwaar lichamelijk letsel (een gebroken oogkas en/of gescheurde lippen en/of

  een arm uit de kom), althans enig lichamelijk letsel, heeft bekomen en/of pijn

  heeft ondervonden.

 5. De vordering van de officier van justitie

  De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte, ter zake van het onder 1 primair en het onder 2 meer subsidiair tenlastegelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren, met aftrek van het voorarrest, met als bijzondere voorwaarden toezicht door de reclassering en het volgen van een agressieregulatietraining, alsmede een taakstraf voor de duur van zestig uren, bij niet verrichten waarvan 30 dagen vervangende hechtenis moet worden ondergaan.

 6. De voorvragen

  De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in haar vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

 7. De beoordeling van het bewijs

  Deze paragraaf bevat het standpunt van de officier van justitie, het standpunt van de verdediging en het oordeel van de rechtbank over de vraag of de ten laste gelegde feiten bewezenverklaard kunnen worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte de feiten heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

  5.1 Het standpunt van de officier van justitie en de verdediging

  De officier van justitie heeft gemotiveerd het standpunt ingenomen dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan openlijk geweld tegen [slachtoffer 1] en aan openlijk geweld tegen [slachtoffer 2] zodat verdachte ter zake van het onder 1 primair en het onder 2 meer subsidiair...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT