Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, 20 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Zutphen

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Bestuursrecht

Enkelvoudige kamer

Reg.nr.: 12/384 WABOA

Uitspraak in het geding tussen:

[eiseres]

te [plaats],

eiseres,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo

verweerder.

[derde partij 1] en [derde partij 2]

[derde partij 3] en [derde partij 4]

[derde partij 5] en [derde partij 6]

[derde partij 7]

[derde partij 8] en [derde partij 9]

[derde partij 10]

[derde partij 11] en [derde partij 12]

[derde partij 13] en [derde partij 14]

[derde partij 15]

allen te Ermelo,

derde-partijen.

 1. Procesverloop

  Bij besluit van 17 augustus 2011 heeft verweerder aan eiseres een omgevingsvergunning verleend voor het slopen van drie gebouwen en het bouwen van een gebouw voor vier appartementen op het perceel [adres] te Ermelo.

  Bij besluit van 8 februari 2012 (hierna: het bestreden besluit) heeft verweerder de daartegen namens de derde-partijen gemaakte bezwaren gegrond verklaard en het besluit van 17 augustus 2011 "vernietigd".

  Eiseres heeft beroep ingesteld. Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken en een verweerschrift ingezonden. Namens de derde-partijen is een schriftelijke toelichting gegeven.

  Het beroep is behandeld ter zitting van 19 november 2012, waar eiseres is verschenen, bijgestaan door mr. J.C. Haan, legal counsel te Almere. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. R.A. Oosterveer, advocaat te Ermelo, en D. Schijff. Namens de derde-partijen heeft [naam] het woord gevoerd.

 2. Overwegingen

  2.1. De rechtbank begrijpt het dictum van het bestreden besluit, mede gelet op de motivering van het bestreden besluit en op het advies van de bezwaarschriftencommissie waarnaar wordt verwezen en waarop die motivering voortbouwt, zo, dat verweerder heeft beoogd de bezwaren gegrond te verklaren, het besluit van 17 augustus 2011 te herroepen en de gevraagde omgevingsvergunning alsnog te weigeren. Eiseres gaat daar, gelet op de gronden van haar beroep, kennelijk ook vanuit. Anders dan eiseres heeft betoogd, heeft verweerder aldus niet gehandeld in strijd met artikel 7:11 van de Awb.

  2.2 Ingevolge het ter plaatse van het perceel geldende bestemmingsplan “Kom Ermelo 1998 en herziening 2002” rust op het perceel [adres] de bestemming “woondoeleinden”.

  Ingevolge artikel 1, eerste lid, onder n, van de voorschriften van het bestemmingsplan wordt in die voorschriften verstaan onder een hoofdgebouw: een gebouw dat op een perceel door zijn constructie of afmeting als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

  Ingevolge artikel 1, eerste lid, onder q, wordt in de planvoorschriften...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT