Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, Sector kanton, 19 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK HAARLEM

Sector kanton

Locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 546873 \ CV EXPL 12-2257

datum uitspraak: 19 december 2012

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

[EISER]

te [woonplaats]

eisende partij

hierna te noemen [eiser]

gemachtigde voorheen mr. J.J.T. Tempelaars (DAS)

thans mr. M. Berenschot

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Tafelberg Haarlem B.V.

te Velserbroek

gedaagde partij

hierna te noemen Tafelberg

gemachtigde mr. S.P. Dalmolen

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 1 februari 2012, met producties,

- de door de kantonrechter tussen partijen gegeven en op 7 maart 2012 uitgesproken rolbeschikking,

- de conclusie van antwoord, met één productie,

- de door de kantonrechter tussen partijen gegeven en op 18 april 2012 uitgesproken rolbeschikking,

- de conclusie van repliek, met één productie,

- de conclusie van dupliek, met één productie,

- de akte uitlating productie van [eiser].

De kantonrechter heeft ambtshalve de dagvaarding gerectificeerd. Uit de processtukken van beide partijen blijkt immers dat de naam Hoogergeest Projectontwikkeling B.V. (hierna: Hoogergeest) is gewijzigd in Tafelberg Haarlem B.V. Nu Tafelberg kennelijk geen bezwaar heeft gemaakt tegen het feit dat de dagvaarding oorspronkelijk tegen Hoogergeest Projectontwikkeling B.V. was uitgebracht, is de kantonrechter tot rectificatie overgegaan.

De feiten

a. Hoogergeest en [eiser] hebben in 2003 een koop-/aannemingsovereenkomst (hierna: de overeenkomst) gesloten.

b. Deze overeenkomst betrof de bouw door Hoogergeest van de woning van [eiser] aan het adres [adres] (hierna: de woning).

c. De oplevering van de woning heeft in april 2005 plaatsgevonden.

d. Van de overeenkomst maakten onder meer de volgende bepalingen deel uit:

“Artikel 16 - Onderhoudsperiode met garantie en aansprakelijkheid van de ondernemer

 1. Onverminderd zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 15 lid 1 garandeert de ondernemer rechtstreeks ingevolge deze voorwaarden de woning gedurende zes maanden na de datum van oplevering tegen daarin aan de dag getreden tekortkomingen. (…)

 2. Na de in het eerste lid van dit artikel genoemde periode is de ondernemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan de woning,

  a. tenzij sprake is van een niet door de ondernemer aan de verkrijger schriftelijk kenbaar gemaakte afwijking van de technische omschrijving en/of tekeningen en/of eventuele staten van wijziging waardoor de verkrijger schade lijdt. (…)

  b. tenzij de woning of enig onderdeel daarvan een ernstig gebrek heeft;

  c. tenzij de woning of enig onderdeel daarvan een verborgen gebrek bevat en aan de ondernemer van zodanig verborgen gebrek binnen een redelijke periode na de ontdekking mededeling is gedaan;

  d. onverminderd de aansprakelijkheid van de ondernemer ingevolge de garantie- en waarborgregeling van de in de overeenkomst genoemde waarborgende instelling.

 3. (…)

 4. (…)

 5. De rechtsvordering uit hoofde van een ernstig gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van twintig jaren na de in het eerste lid van dit artikel genoemde periode.

 6. De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na de in het eerste lid van dit artikel genoemde periode, onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel.

  (…)”

  e. Bij brief van 31 augustus 2007 heeft de toenmalige gemachtigde van [eiser] het volgende aan Hoogergeest geschreven:

  “(…)

  Mijn cliënt heeft voor wat betreft de dakpannen (…)problemen. Inmiddels zijn ook bij cliënt diverse malen dakpannen losgeraakt en naar beneden gevallen, met de nodige gevolgschade.

  De dakpannen liggen nog steeds niet goed. Destijds zijn alleen de afgewaaide dakpannen verankerd. De extra verankering in de nok door middel van panhaken, wat was toegezegd, is niet aangebracht.

  Tevens is er sprake van de volgende bij u reeds gemelde gebreken en gevolgschade als gevolg van vallende dakpannen:

  - de ramen in de keuken zitten vol met krassen. U heeft destijds iemand gestuurd om de ramen te polijsten, maar deze is er na 5 minuten mee gestopt omdat het te erg was. Cliënt heeft dit meteen weer gemeld, maar kreeg geen nieuwe ramen.

  - cliënt heeft last van lekkage in de slaapkamer en vermoedt dat dit te maken heeft met de dakfolie;

  - de lijsten van de kantelramen zijn beschadigd door vallende dakpannen;

  - de gevel (carport) is gescheurd en gezakt;

  - de pilaar naast de carport is nu ook gescheurd;

  - de dakgoot achter is stuk door vallende dakpannen, alsmede het dak van de tuinkast;

  Een onlangs geconstateerd gebrek betreft de vloer in het toilet. Deze ligt los. Waarschijnlijk is de aansluiting van het toilet op het riool niet goed, want de voegen blijven nat.

  Cliënt stelt u aansprakelijk voor alle genoemde gebreken en gevolgschade aan onderhavige woning.

  Namens cliënt verzoek ik u, en voor zover nodig sommeer ik u, om bovengenoemde gebreken en gevolgschade binnen 4 weken na heden te herstellen naar de eisen van goed en deugdelijk werk, bij gebreke waarvan cliënt zich gerechtigd acht de werkzaamheden door derden laten uitvoeren en de kosten op u verhalen, zonodig via een gerechtelijke procedure.

  (…)”

  f. Bij brief van 30 mei 2011 heeft de gemachtigde van [eiser] wederom bij Hoogergeest over de eerder gemelde gebreken gereclameerd en heeft zij Hoogergeest uitgenodigd bij een inspectie door het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT