Hoger beroep kort geding van Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands), 11 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak11 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands)

Arrest d.d. 11 december 2012

Zaaknummer 200.115.609/01

(zaaknummer rechtbank: 202193 / KZ ZA 12-165)

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Arrest van de tweede kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

[de man],

wonende te [woonplaats],

appellant,

in eerste aanleg: eiser,

hierna te noemen: de man,

advocaat: mr. J.M. Wigman, kantoorhoudende te 's-Gravenhage,

tegen

[de vrouw],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna te noemen: de vrouw,

advocaat: mr. N. Nuwenhoud, kantoorhoudende te Amsterdam.

Het geding in eerste instantie

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het kort geding vonnis uitgesproken op 11 oktober 2012 door de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad.

Het geding in hoger beroep

Bij exploot van 19 oktober 2012 is door de man spoedappel ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van de vrouw tegen de zitting van 30 oktober 2012.

Het petitum van de appeldagvaarding, waarin de grieven zijn opgenomen, luidt:

bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, te vernietigen het vonnis uitgesproken door (het hof leest: de voorzieningenrechter van) de rechtbank Zwolle-Lelystad op 11 oktober 2012 onder rolnummer 202193 / KZ ZA 12-165 gewezen tussen appellant als eiser en geïntimeerde als gedaagde, en, opnieuw rechtdoende, de vordering in eerste aanleg alsnog toe te wijzen (zoals hierna is aangegeven, met een enkele aanpassing in verband met de termijnen),

en met veroordeling van geïntimeerde in de kosten van beide instanties, eveneens uitvoerbaar bij voorraad:

1. de vrouw te veroordelen haar onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan de tussen partijen overeengekomen vakantie van de man met de minderjarigen naar Australië van 16 december 2012 tot 3 januari 2013, althans aan de nader door Uw College vast te leggen eenmalige vakantie van de man met de minderjarigen naar Australië van 16 december 2012 tot 3 januari 2013, met bepaling dat de vrouw uiterlijk op 14 december 2012 de paspoorten van de minderjarigen ter beschikking aan hem heeft gesteld,

zulks op verbeurte van een dwangsom van € 100.000,- indien de vrouw in gebreke blijft om aan het in deze te wijzen vonnis te voldoen, uitvoerbaar bij voorraad;

2. de vrouw te veroordelen om binnen twee dagen na datum vonnis, zo nodig door middel van een spoedaanvraag, voor beide minderjarigen een nieuw eigen paspoort te hebben geregeld,

zulks op verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- voor ieder dag nadat de vrouw in gebreke blijft om...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT