Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 14 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak14 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Haarlem

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht, meervoudige belastingkamer

Zaaknummers: AWB 12/222, AWB 12/223 en AWB 12/224

Uitspraakdatum: 14 december 2012

Uitspraak in de gedingen tussen

[X1], wonende te [Z1], eiser 1,

[X2], wonende [Z1], eiser 2,

[X3], wonende te [Z2], eiser 3,

hierna gezamenlijk aan te duiden als eisers,

gemachtigde: mr. drs. T.C. van Wagensveld (advocaat te Amsterdam),

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Rijnmond, kantoor Rotterdam, verweerder.

 1. Ontstaan en loop van de gedingen

  1.1. Verweerder heeft met dagtekening 12 juli 2011 aan ieder van de eisers een aanslag in het recht van successie opgelegd ten bedrage van € 17.279.

  1.2. Verweerder heeft bij afzonderlijke uitspraken op bezwaar van 6 december 2011 de aanslagen verminderd tot een te betalen bedrag van elk € 14.707.

  1.3. Eisers hebben daartegen beroep ingesteld. De beroepen van eiser 1, 2 en 3 zijn geregistreerd onder nummers 12/222, 12/223 respectievelijk 12/224.

  1.4. Verweerder heeft op de zaken betrekking hebbende stukken overgelegd en verweerschriften ingediend.

  1.5. Eisers hebben vóór de zitting nadere stukken ingediend. Deze stukken zijn in afschrift verstrekt aan verweerder.

  1.6. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 16 november 2012. Eiser 3 is daar in persoon verschenen, bijgestaan door voornoemde gemachtigde. Namens verweerder is verschenen J.A.M. Peek, bijgestaan door G.J. Petersen (taxateur).

 2. Tussen partijen vaststaande feiten

  2.1. Op 31 januari 2009 is [A] (hierna: erflater) overleden. Hij was tot aan zijn overlijden in gemeenschap van goederen gehuwd met [B]. Eisers zijn de enige drie kinderen uit dit huwelijk.

  2.2. Tot de nalatenschap behoren onder meer het pand [pand A] te [C] dat voor de helft in eigendom was bij erflater en de panden [pand B] en [pand C] te [C] waarvan erflater de volledige eigendom had (hierna: de panden).

  2.3. [pand A] en [pand B] te [C] bestaan elk uit een kelder, een bedrijfsruimte op de begane grond en drie bovenwoningen. [pand C] bestaat uit een bedrijfsruimte op de begane grond en drie bovenwoningen. De bedrijfsruimtes stonden op 31 januari 2009 alle drie leeg en van de 9 bovenwoningen werden er 8 verhuurd op 31 januari 2009.

  2.4. In de aangifte voor het recht van successie zijn voor deze panden de volgende waardes aangegeven:

  [pand A]: € 326.000 (waarvan de helft aan erflater in eigendom toebehoorde)

  [pand B]: € 280.000

  [pand C]: € 170.000

  2.5. In een drietal rapporten, op 30 maart 2010 opgemaakt door G.J. Petersen, taxateur onroerende zaken bij de Belastingdienst/Amsterdam, zijn de panden op de overlijdensdatum als volgt getaxeerd:

  [pand A]: € 440.000

  [pand B]: € 464.000

  [pand C]: € 254.500

  2.6. Bij het opleggen van de onder 1.1 genoemde aanslagen is wat betreft de waarde van de panden van de aangifte afgeweken en zijn de hiervoor onder 2.5 genoemde taxaties gevolgd.

  2.7. Gemeente [C], Stadsdeel [D] heeft in de zomer van 2008 voor elk pand een lijst met uit te voeren voorzieningen opgesteld.

  2.8. Op 16 januari 2011 heeft [E] b.v. een offerte uitgebracht voor de verbouwing van de bedrijfsruimte op de begane grond van [pand A] te [C]. De bouwsom inclusief omzetbelasting is begroot op € 46.017,17. Op 3 januari 2012 heeft [F] offertes uitgebracht voor de verbouwing van [pand B] en [pand C] te [C]. De verbouwing van [pand B] is begroot op € 52.164,59 inclusief omzetbelasting en die van [pand C] op € 42.217,91 inclusief omzetbelasting.

  2.9. In het dossier bevindt zich een brief van 10 maart 2011 van G.J. Petersen aan eiser 3 in reactie op onder meer de hiervoor onder 2.8 genoemde offertes. In de brief worden vergelijkingsobjecten genoemd, namelijk [pand D] en [pand E] en [pand F], [pand G], [pand H] en [pand I], alle gelegen te [C]. [pand D] en [pand E] betreft een dubbel winkelpand met in totaal zes bovenwoningen dat op 27 oktober 2008 op een veiling is verkocht...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT