Verstek van Rechtbank Zwolle, Sector kanton, 19 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Sector kanton

RECHTBANK ZWOLLE - LELYSTAD

sector kanton - locatie Lelystad

zaaknummer : 634765 CV EXPL 12-15241

datum : 19 december 2012

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap

[EISERES],

gevestigd te Berkel en Rodenrijs,

gemachtigde Van Lith Gerechtsdeurwaarders en Incasso,

eisende partij,

tegen

[GEDAAGDE],

wonende te Almere,

gedaagde partij,

niet verschenen.

De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- de dagvaarding d.d. 8 november 2012

Het geschil

 1. Bij dagvaarding van 8 november 2012 heeft [eiseres] gevorderd [gedaagde], bij vonnis , uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen tot betaling van € 500,00, zulks vermeerderd met de wettelijke rente over een bedrag van € 500,00 vanaf 8 november 2012, hoofdsom en rente tezamen een bedrag van € 25.000,00 niet te bovengaand en om [gedaagde] te veroordelen in de kosten van de procedure.

 2. [gedaagde] is in de procedure niet verschenen en tegen hem is verstek verleend. Hij heeft mitsdien geen verweer tegen de onderhavige vordering gevoerd.

  De beoordeling

 3. Op 25 mei 2011 is in werking getreden de Wet van 19 mei 2011 (Stb. 2011, 246) tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn nr. 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/103/EEG van de Raad (PbEU L 133/66). Bij die wet is onder meer aan boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) Titel 2A met opschrift consumentenkredietovereenkomsten toegevoegd en de Wet op het consumentenkrediet (Wck) gewijzigd. Titel 2A van boek 7 BW is ingevolge artikel 211a Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek van toepassing op kredietovereenkomsten die vanaf 25 mei 2011 zijn gesloten. De aldus gewijzigde Wck is ingevolge artikel VI van de wet van 19 mei 2011 van toepassing op kredietovereenkomsten die vanaf 25 mei 2011 zijn gesloten.

 4. Eiseres stelt op 28 mei 2011 vier aanvragen van gedaagde te hebben goedgekeurd, zodat op 28 mei 2011 kredietovereenkomsten zijn gesloten voor in totaal € 600,00, welk krediet binnen 21 dagen terugbetaald had moeten zijn.

  Op die overeenkomsten is derhalve de aldus gewijzigde Wck van toepassing.

  Dat betekent dat het door eiseres verleende zogenaamde ‘flitskrediet’, gezien de wijziging van artikel 1, aanhef en onder a, en artikel 2 van de Wck, ook onder de Wck valt.

  Dat brengt mee dat eiseres slechts recht heeft op de gewone...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT