Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Groningen, 20 de Noviembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Noviembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Groningen

RECHTBANK GRONINGEN

Sector bestuursrecht

zaaknummer: Awb 12/599

uitspraak van de meervoudige kamer van 20 november 2012 in de zaak tussen

(naam eiseres), wonende te Froombosch, gemeente Slochteren,

eiseres

(gemachtigde: mr. J. Keizer),

en

het algemeen bestuur van de Werkorganisatie DEAL-gemeenten,

verweerder

(gemachtigde: S. Klungel).

Feiten en procesverloop

Bij besluit van 7 november 2011 heeft verweerder het verzoek van eiseres om acht uren thuis te werken afgewezen.

Bij brief van 16 december 2011 heeft eiseres bezwaar gemaakt tegen dit besluit.

Bij besluit van 26 april 2012, verzonden op 2 mei 2012, heeft verweerder het bezwaar ongegrond verklaard.

Bij brief van 12 juni 2012 heeft eiseres beroep aangetekend bij de rechtbank.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 20 september 2012. Eiseres is verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde.

Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde en door J.T. Beverloo.

Overwegingen

1.1. De Werkorganisatie DEAL-gemeenten is een gemeenschappelijke regeling, in de zin van Hoofdstuk I van de Wet gemeenschappelijke regelingen, van de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum.

1.2. Verweerder heeft een Regeling telewerken vastgesteld. In artikel 1 wordt telewerken gedefinieerd als het door de werknemer op grond van de bestaande aanstelling structureel verrichten van werkzaamheden vanuit de woning van de werknemer op overeengekomen telewerkdagen, waarbij gebruik wordt gemaakt van informatie- en telecommunicatietechnologie.

1.3. In artikel 3 van de Regeling telewerken zijn de volgende uitgangspunten opgenomen:

  1. Uitgangspunt bij de beoordeling van de aanvraag tot telewerken is dat de werknemer en de Werkorganisatie DEAL-gemeenten een gezamenlijk belang hebben indien de werknemer telewerkt.

  2. Een medewerker kan een aanvraag tot telewerken indienen op grond van bijzondere omstandigheden. Deze omstandigheden worden aangegeven op de checklist zoals genoemd in artikel 9 van deze regeling.

  3. Telewerken is in dit opzicht niet te beschouwen als een recht van de werknemer. De werkgever kan bij het beoordelen van de aanvraag de inhoud van de functie en de individuele omstandigheden laten meewegen bij het besluit telewerken al dan niet toe te staan.

    2.1. Eiseres is per 1 januari 2009 bij de gemeente Appingedam in dienst getreden als juridisch administratief medewerker. Het betreft een aanstelling van 36 uren per week. Bij de aanstelling zijn partijen overeengekomen dat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT