Verzet van Rechtbank Limburg, 16 de Enero de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak16 de Enero de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Limburg

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer / rolnummer: C/03/166072 / HA ZA 11-790

Vonnis van 16 januari 2013

in de zaak van

[eiser in het verzet],

wonende te Heerlen,

eiser in het verzet (opposant),

advocaat mr. C.M.A. Fens te Heerlen (toevoeging),

tegen

[gedaagde in het verzet],

wonende te Heerlen,

gedaagde in het verzet (geopposeerde),

advocaat mr. E.R.T.A. Luijten te Heerlen (toevoeging).

Partijen zullen hierna [eiser in het verzet] en [gedaagde in het verzet] worden genoemd.

 1. De procedure

  1.1. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 30 november 2011,

  - het proces-verbaal van comparitie van 22 maart 2012,

  - de akte overlegging nadere stukken van de zijde van [eiser in het verzet],

  - de akte houdende een productie van de zijde van [gedaagde in het verzet].

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald en wel nader op heden.

 2. De feiten

  2.1. [eiser in het verzet] en [gedaagde in het verzet] zijn op 31 maart 1973 te Ouled Teima (Marokko) met elkaar getrouwd. Ze bezitten beiden de Marokkaanse nationaliteit.

  2.2. Op 23 oktober 2002 hebben partijen op het consulaat-generaal van het Koninkrijk Marokko te ’s-Hertogenbosch aangegeven een echtscheiding te wensen. Dit is neergelegd in een proces-verbaal ter zake een poging tot verzoening in aanwezigheid van beide echtgenoten (productie 4 bij akte [eiser in het verzet]).

  2.3. Blijkens de (beëdigde Nederlandse vertaling van de) “Akte van herroepbare

  scheiding” heeft een tweetal notariële getuigen (toevoeging rechtbank: de zogenoemde Adl) op 3 december 2002 (voor zover thans relevant) de volgende getuigenis ontvangen, waarvan de tekst luidt:

  “(...) Op grond van de toestemming tot echtscheiding, uitgevaardigd door mr. Mohamed Nesmi, rechter belast met legalisatie en familiezaken bij de centrale rechtbank van Ouled Teima en de eronder ressorterende districtsrechtbanken, d.d. 26/11/2002, dossier herroepbare echtscheiding no. 167/2002, toestemming no.: 40/2002, gebaseerd op het proces-verbaal inzake het falen van verzoening, afgegeven door het consulaat-generaal van het Koninkrijk Marokko te ’s-Hertogenbosch in Nederland op 23/10/2002, is voor ons, te onzen kantore, verschenen [[eiser in het verzet]] (...), die aan ons heeft verklaard dat hij van zijn echtgenote is gescheiden, te weten: [[gedaagde in het verzet]], (...) en dit middels een eenmalige, eerste, herroepbare verstoting, waarbij hij haar als echtgenote terug kan nemen binnen de termijn van haar wachtperiode na de echtscheiding [‘idda’], (...), aldus zijn verklaring, en dit nadat hij voor haar in de kas van de centrale rechtbank te Ouled Teima een geldbedrag ter hoogte van achtenzestig duizend vierhonderdnegentig dirham (68.490,00 MAD) heeft gedeponeerd (...), als waarborgsom ten behoeve van de tenuitvoerlegging van de verplichtingen die voortvloeien uit de echtscheiding, hetgeen heeft plaatsgevonden bij verstek van de echtgenote. (...) Waarvan akte, opgemaakt op (...) 15 december 2002 A.D. (...)”

  Hieronder volgen de handtekeningen van de twee notariële getuigen (Adl), waaronder een stempel en de woorden “Lof aan God alleen, De juistheid van deze akte is vastgesteld op (...) 19 december 2002”, gevolgd door een handtekening en een naamstempel waarop staat “mr. Mohamed Nesmi”, waarbij een ronde stempel met daarop “Koninkrijk Marokko – Ministerie van Justitie Centrale rechtbank te Ouled Teima De legalisatierechter”, en een stempel rechtsonder waarop staat “kopie conform origineel, gelegaliseerd door de voorzitter van de [onleesbaar] raad van de gemeente El Guerdane. Datum 24 december 2002”, waarbij een handtekening en een stempel staan.

  2.4. Op 5 november 2002 heeft [eiser in het verzet] een verzoekschrift tot echtscheiding met nevenvoorziening ingediend bij deze rechtbank, sector civiel. Blijkens de overwegingen in de beschikking van de rechtbank van 23 juni 2004 heeft [eiser in het verzet] gesteld dat het huwelijk duurzaam is ontwricht en dat hij echtscheiding verzoekt alsmede een bevel tot verdeling van de gemeenschappelijke goederen. De rechtbank heeft op voornoemde datum vervolgens de echtscheiding tussen partijen uitgesproken en de verdeling van de aan partijen gemeenschappelijk toebehorende goederen bevolen. Deze beschikking is op 6 augustus 2004 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage.

 3. Het geschil

  3.1. [eiser in het verzet] vordert, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, (1) hem te ontheffen van de veroordeling tegen hem uitgesproken bij vonnis van de rechtbank te Maastricht op

  1 juni 2011 tussen hem als gedaagde en [gedaagde in het verzet] als eiseres, (2) de vordering van [gedaagde in het verzet] niet ontvankelijk te verklaren, hetzij haar de vordering te ontzeggen, met veroordeling in de kosten van dit geding.

  3.2. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

 4. De beoordeling

  4.1. De rechtbank stelt voorop dat ter comparitie al is geoordeeld dat het verzet van [eiser in het verzet] tijdig is ingesteld, zodat [eiser in het verzet] in zijn verzet kan worden ontvangen.

  4.2. In het verstekvonnis van 1 juni 2011 (met zaaknummer 156331 / HA ZA), waartegen [eiser in het verzet] in verzet is gekomen, heeft de rechtbank onder 3 het volgende beslist:

  “verklaart eiseres [toevoeging rechtbank: [gedaagde in het verzet]] niet-ontvankelijk in haar vordering sub 1;

  stelt de verdeling van de tussen partijen bestaande gemeenschap aldus vast dat:

  aan eiseres wordt toegedeeld:

  - het saldo van de spaarrekening met nummer XXXXXXXXX bij de Rabobank Kerkrade e.o. , ten bedrage van € 7.700,--;

  - een bedrag van € 91.877,70, wegens overbedeling van gedaagde [toevoeging rechtbank: [eiser in het verzet]]

  aan gedaagde wordt toegedeeld:

  - de eigendom van het complex van vier gebouwen, gelegen te Sebt El Guerdane, provincie Taroudant, Marokko (als bedoeld in productie 8 van eiseres);

  - acht terreinen van 100 m², gelegen te Douar Lakhnanfif Caïdat Ouled Mhazlla, provincie Taroudant (als bedoeld in productie 8 van eiseres);

  verstaat dat partijen hun medewerking zullen verlenen aan de levering van de in de verdeling betrokken goederen;

  veroordeelt gedaagde wegens overbedeling tot betaling aan [eiser in het verzet] van € 91.877,70, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na levering van het aandeel van de eigendom van eiseres in de onroerende zaken aan gedaagde, tot de dag der voldoening;

  bepaalt dat partijen elk gehouden zijn om de helft van de kosten, verbonden aan de uitvoering van deze verdeling, te voldoen;

  verklaart dit vonnis tot zover...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT