Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, 19 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Utrecht

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handel en kanton

Handelskamer

zaaknummer / rolnummer: 320789 / HA ZA 12-381

Vonnis van 19 december 2012

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

eiseres,

advocaat mr. A. Wiltink,

tegen

 1. de vereniging

  FNV BONDGENOTEN,

  gevestigd te Utrecht,

  gedaagde,

  advocaat mr. M.C. Sinnecker,

 2. [gedaagde sub 2],

  wonende te [woonplaats],

  gedaagde,

  advocaat mr. A.M. van Cappelle,

 3. naamloze vennootschap

  [gedaagde sub 3] N.V.,

  gevestigd te [vestigingsplaats],

  gedaagde,

  advocaat mr. A.M. van Cappelle.

  Partijen zullen hierna [eiseres] en FNV, [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] genoemd worden.

 4. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 13 mei 2012

  - het proces-verbaal van comparitie van 14 september 2012.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 5. De feiten

  2.1. [eiseres], geboren op [1957], is op 22 maart 1976 in dienst getreden bij [naam] ([naam]). Zij werkte op de afdeling automatisering.

  2.2. Op 16 juli 1997 heeft [eiseres] een auto-ongeluk gehad, ten gevolge waarvan ze whiplashklachten heeft gekregen en 80%-100% arbeidsongeschikt is geraakt.

  2.3. Eind 1998 is bij een heronderzoek geconcludeerd dat [eiseres] nog voor 65%-80% arbeidsongeschikt was. Begin 1999 heeft [eiseres] haar functie gedeeltelijk hervat.

  2.4. Medio 1999 heeft [naam] besloten tot een reorganisatie ten gevolge waarvan arbeidsplaatsen zouden komen te vervallen.

  2.5. Tijdens een gesprek op 13 oktober 1999 heeft [naam] [eiseres] gezegd dat haar functie uiterlijk 1 januari 2002 zou komen te vervallen ten gevolge van de reorganisatie. Dit is bij brief van 12 juli 2000 bevestigd.

  2.6. In september 2000 heeft [eiseres] FNV ingeschakeld om haar belangen te behartigen met betrekking tot haar reintegratie bij [naam]. Hierop volgde een correspondentiewisseling tussen FNV en [naam].

  2.7. FNV heeft [naam] bij brief van 9 april 2001 laten weten dat [eiseres] niet instemde met beëindiging van het dienstverband.

  2.8. Het GAK heeft op 11 oktober 2001 een beslissing genomen op het bezwaar van [eiseres] tegen een beslissing van het GAK van 20 februari 2001 waarbij ze was ingedeeld in de arbeidsongeschiktheidsklasse 65%-80%. Die beslissing hield in dat [eiseres] met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2001 80%-100% arbeidsongeschikt werd verklaard. De bezwaarverzekeringsarts heeft op 9 oktober 2001 onder meer gerapporteerd:

  ‘Belanghebbende staat volgens de psycholoog van het RAC niet werkelijk open voor een multifactoriele verklaring van haar klachten. (…) Hoewel belanghebbende bij herhaling aangeeft te willen reintegreren lijkt zij zelf een belangrijke belemmerende bron (slotsom RAC-rapport).’

  2.9. Op 27 februari 2002 heeft [naam] het CWI verzocht een ontslagvergunning voor [eiseres] af te geven met als reden dat [eiseres] meer dan twee jaar arbeidsongeschikt was en er geen uitzicht op herstel binnen 26 weken was.

  2.10. Na het verkrijgen van de ontslagvergunning heeft [naam] de arbeidsovereenkomst met [eiseres] opgezegd tegen 31 december 2002.

  2.11. Bij brief van 17 februari 2003 heeft FNV namens [eiseres] aan [naam] laten weten dat zij voornemens was een kennelijk onredelijk ontslagprocedure te starten.

  2.12. Op 31 maart 2003 heeft [naam] FNV laten weten niet bereid te zijn een schikking te treffen met [eiseres].

  2.13...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT