Raadkamer van Rechtbank Rotterdam, 1 de Febrero de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 1 de Febrero de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Rotterdam

RECHTBANK ROTTERDAM

Parketnummer: 10/711131-12

Raadkamernummer: 12/2150

Beschikking van de rechtbank Rotterdam, meervoudige raadkamer, op het bezwaarschrift ex artikel 32 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) van de betrokkene:

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] te[geboorteplaats],

voor deze zaak domicilie kiezende te Rotterdam, Mathenesserlaan 214,

ten kantore van zijn raadsman mr. O.J. Much.

Procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van het op 27 december 2012 ter griffie van de rechtbank ingekomen bezwaarschrift. De rechtbank heeft op 29 januari 2013 in besloten raadkamer gehoord de officier van justitie, mr. Vreugdenhil, en de raadsman. De betrokkene is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen.

Standpunt verdediging

Het bezwaarschrift strekt ertoe dat zal worden bevolen dat de auditieve en audiovisuele registratie van het verhoor van de aangever aan de verdediging ter beschikking wordt gesteld en als processtuk aan het dossier wordt toegevoegd, zodat de betrokkene ook zelf kennis kan nemen van dit verhoor en de verdediging eventueel een gedragsdeskundige kan benaderen ter beoordeling van de betrouwbaarheid van de verklaring van de aangever.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft zich primair op het standpunt gesteld dat de raadkamer onbevoegd is op het bezwaarschrift te beslissen. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet herziening van de regels inzake processtukken in werking getreden. Het bezwaarschrift is op de voet van artikel 32 Sv, zoals deze bepaling luidde voor de inwerkingtreding van de laatstgenoemde wet, ingediend. Echter, doordat er geen overgangsbepaling in deze wet is opgenomen, dienen de nieuwe bepalingen te worden toegepast bij de behandeling van een dergelijk bezwaarschrift. Ingevolge de nieuwe wetgeving dient het onderhavige bezwaarschrift derhalve bij de rechter-commissaris te worden ingediend en door de rechter-commissaris te worden behandeld.

De officier van justitie heeft zich subsidiair op het standpunt gesteld dat de auditieve en audiovisuele registratie van het verhoor van de aangeefster geen processtuk betreft en er derhalve geen sprake is van onthouding.

Bevoegdheid

Het bezwaarschrift onthouding processtukken is op 27 december 2012 bij de rechtbank ingekomen. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet herziening van de regels inzake processtukken in strafzaken (Stb. 2011, 601, hierna: de wet) in werking getreden en luidt artikel 32 Sv als volgt:

Artikel 32 Sv

  1. De...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT