Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Groningen, 20 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Groningen

RECHTBANK GRONINGEN

Sector Strafrecht

parketnummer: 18/630497-11 (promis)

datum uitspraak: 27 december 2012

op tegenspraak

raadsman: mr. A.D. Kloosterman

V O N N I S

van de rechtbank Groningen, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte]

geboren te [plaats] (land) in [datum],

wonende te [adres en woonplaats],

thans preventief gedetineerd in P.I. HvB ter Apel, Ter Apel.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 19 december 2011, 15 maart 2012, 11 juni 2012, 3 september 2012, 21 november 2012, 22 november 2012 en 20 december 2012.

Tenlastelegging

Aan verdachte is na toegestane vordering nadere omschrijving tenlastelegging ten laste gelegd dat:

 1. hij op of omstreeks 27 augustus 2011, te Tripscompagnie, althans in de gemeente Menterwolde, in elk geval in het arrondissement Groningen,

  ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade een of meer personen, te weten [aangever 1] en/of [getuige 1]en/of [medeverdachte 2] van het leven te beroven, althans zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met dat opzet en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg, met een of meer vuurwapen(s) een of meer kogels heeft afgevuurd op die [aangever 1] en/of die [getuige 1]en/of die [medeverdachte 2],

  terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

  art 289 Wetboek van Strafrecht

  art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

  art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

  althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

  hij op of omstreeks 27 augustus 2011, te Tripscompagnie, althans in de gemeente Menterwolde, in elk geval in het arrondissement Groningen,

  tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een of meer personen, te weten [aangever 1] en/of [getuige 1]en/of [medeverdachte 2] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk dreigend

  - met een of meer vuurwapen(s) een of meer kogels afgevuurd op en/of in de richting van die [aangever 1] en/of die [getuige 1]en/of die [medeverdachte 2] op en/of in de richting van het pand waarin die [aangever 1] en/of die [getuige 1]en/of die [medeverdachte 2] toen verbleef/verbleven, en/of

  - op zodanige wijze dat die [aangever 1] en/of die [getuige 1] en/of die [medeverdachte 2] dat kon(den) waarnemen met een of meer vuurwapens een of meer kogels afgevuurd op en/of in de richting van een auto (Volkswagen Polo);

  art 285 lid 1 Wetboek van Strafrecht

  art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

 2. hij op of omstreeks 27 augustus 2011, te Tripscompagnie, althans in de gemeente Menterwolde, in elk geval in het arrondissement Groningen,

  tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een persoon, te weten [aangever 2], heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk dreigend

  - een of meer vuurwapens op (de/een knie(ën) en/of het hoofd van) die [aangever 2] gericht en/of gericht gehouden, althans een of meer vuurwapens aan die [aangever 2] getoond en/of hierbij aan die [aangever 2] de woorden toegevoegd: "Nu ga je er aan" en/of "je gaat dood", althans woorden van gelijke aard en/of strekking;

  art 285 lid 1 Wetboek van Strafrecht

  art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

  Bewijsvraag

  Standpunt van de officier van justitie

  De officier van justitie heeft aangevoerd dat het primair ten laste gelegde, te weten de poging tot moord op [medeverdachte 2], [getuige 1]en [aangever1] wettig en overtuigend bewezen kan worden. Verdachte is gewapend naar de boerderij van [medeverdachte 2] gegaan. Uit het feit dat hij meteen kon vuren, leidt de officier van justitie af dat er zich al een patroon in de kamer bevond. Verdachte trok het pistool al toen hij het erf opreed, nog voordat hij [medeverdachte 2] had gezien en vroeg waar [medeverdachte 2] ([medeverdachte 2]) was. Daaruit leidt de officier van justitie af dat verdachte in ieder geval de gelegenheid heeft gehad om na te denken waar hij mee bezig was, zodat de gelegenheid heeft bestaan dat hij over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad heeft nagedacht en zich daarvan rekenschap heeft kunnen geven. De officier van justitie wijst in dit kader op de uitspraak van de HR 25 januari 2000, NJ 2000, 280.

  Toen verdachte door het raam heeft geschoten stond [getuige 1] naast [medeverdachte 2]. Ook [aangever 1] stond bij [medeverdachte 2] in die kamer. Nu de kogel ieder van de in die kamer aanwezigen had kunnen raken, acht de officier van justitie wettig en overtuigend bewezen dat verdachte heeft getracht opzettelijk en met voorbedachten rade [medeverdachte 2], [getuige 1] en [aangever 1] van het leven te beroven.

  De officier van justitie heeft aangevoerd dat het onder 2 ten laste gelegde, te weten het medeplegen van bedreiging van [aangever 2], wettig en overtuigend bewezen kan worden. De officier van justitie wijst op de verklaring van verdachte en van [aangever 2]. Nu uit het dossier niet kan worden opgemaakt of verdachte daarbij op de knieën of het hoofd heeft gericht vordert de officier van justitie vrijspraak van dat gedeelte van de tenlastelegging.

  Standpunt van de verdediging

  De raadsman heeft betoogd dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het onder 1 ten laste gelegde. Verdachte had geen opzet om, al dan niet na kalm beraad en rustig overleg

  [aangever 1], [getuige 1] dan wel [medeverdachte 2] van het leven te beroven. Verdachte is niet naar de boerderij gegaan met de intentie om iemand van het leven te beroven. Het schieten van verdachte heeft in een plotselinge drift plaatsgevonden doordat verdachte als eerste werd beschoten. Nadat verdachte is beschoten heeft hij ongericht in de lucht geschoten. De kans op de dood is daarbij zo klein dat geen sprake is van een aanmerkelijke kans. Verdachte heeft voorts niet op de ruit geschoten. Het kogelgat is niet door verdachte ontstaan, maar gelet op foto 25 van het TR-rapport is van binnen naar buiten geschoten.

  Voorts is geen sprake geweest van bedreiging van voornoemde personen. [medeverdachte 2] heeft als eerste geschoten. Verdachte heeft vervolgens geschoten omdat hij schrik wilde aanjagen, niet met de intentie om de vrees te laten ontstaan dat zij daadwerkelijk het leven zouden laten dan wel zwaar lichamelijk letsel op zouden lopen. Er is bovendien enkel in de lucht geschoten en de kogel op de auto is in tegengestelde richting van de boerderij afgeschoten.

  De raadsman heeft betoogd dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het onder 2 ten laste gelegde. Verdachte is niet met het pistool in zijn hand op [aangever 2] afgelopen. Er dient uitgegaan te worden van de verklaringen afgelegd bij de rechter-commissaris. Daarin heeft

  [aangever 2] verklaard dat hij niet met een wapen is bedreigd dan wel dat er een wapen aan hem is getoond. Ook is niet tegen hem gezegd dat hij dood zou gaan.

  Beoordeling

  De rechtbank heeft bij de beoordeling acht geslagen op de volgende bewijsmiddelen.

  Daarbij is ieder bewijsmiddel, ook in zijn onderdelen, slechts gebruikt met betrekking tot het feit of de feiten waarop het blijkens zijn inhoud in het bijzonder betrekking heeft.

  Ten laste gelegde onder 1 en 2

  De verklaring door verdachte op de terechtzitting afgelegd

  Ik heb een confrontatie gehad met [medeverdachte 2] in een growshop. Daarbij heeft hij mij en mijn familie ernstig bedreigd. [medeverdachte 2] is ook met mijn zoon [getuige 3] de confrontatie aangegaan. [medeverdachte 2] heeft mij telefonisch bedreigd, diverse keren. Mijn eer is aangetast. Op 25 augustus 2011 ben ik daarom naar café [naam] gegaan om te praten met de zus van [medeverdachte 2]. Ik had een wapen aangeschaft. Op 27 augustus 2012 ben ik met de auto naar de boerderij gegaan met [medeverdachte 3], [getuige 3] en [medeverdachte 1]. Mijn zoon [getuige 2] is later ingestapt. [medeverdachte 1] en ik hadden beiden een wapen mee. Ik wilde met [medeverdachte 2] het conflict uitpraten. Toen we bij de boerderij kwamen zag ik [medeverdachte 2] voor het raam staan. Ik was bang. Ik heb toen 2 keer geschoten. Ik was in paniek en bang. Later heb ik nog op een stilstaande auto geschoten.

  Een proces-verbaal van aangifte d.d. 28 augustus 2011, opgenomen op pagina A.001 van dossier nr. 2011086140, d.d. 12 december 2012, inhoudende de verklaring van [aangever 1] (PLO1PC 2011086159-1)

  Ik ben op zaterdag 27 augustus 2011 naar de [straat] in Tripscompagnie gegaan. Ik zag dat er een man die ik herkende als [verdachte] naar de auto rende waar mijn broer in zat. Ik zag dat [verdachte] de deur van de auto open trok en vervolgens zag ik dat [verdachte] een vuurwapen richtte op mijn broer die nog in de auto zat. Vervolgens zag ik dat er nog een man aan kwam die ik herkende als [medeverdachte 1]. Ik zag dat [medeverdachte 1] de deur verder open trok en ook een vuurwapen op mijn broer richtte. Ik hoorde dat [medeverdachte 1] tegen mijn broer zei "nu ga je er aan". Vervolgens keek [verdachte] naar boven en zag mij staan. Ik zag dat [verdachte] zijn pistool in mijn richting richtte. Ik ben weg gedoken en hoorde gelijk een knal en zag dat er door het raam was geschoten. Ik hoorde terwijl ik over de grond kroop meerdere schoten.

  Een proces-verbaal van aangifte d.d. 28 augustus 2011, opgenomen op pagina AH.007 van voornoemd dossier, inhoudende de verklaring van [aangever 2] (PLO1PC 2011086140-1)

  Ik was op zaterdag 27 augustus 2011 aan de [straat] in Tripscompagnie. Ik zat in mijn auto. Deze auto stond achter de woning van mijn oom aan de [straat]. Ik kwam een man aan die een pistool in zijn hand had. Ik zag dat het pistool op mij gericht was, want ik zag de voorkant van het pistool...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT