Wraking van Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland), 15 de Febrero de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak15 de Febrero de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)

GERECHTSHOF TE ’s-HERTOGENBOSCH

meervoudige kamer voor de behandeling van een wrakingsverzoek

Registratienummer: 180-19-2012

Datum uitspraak: 15 februari 2013

Hoofdzaak: Beklagzaak K12/0387

BESLISSING

op het verzoek als bedoeld in artikel 512 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv), in de beklagzaak met klachtnummer K12/0387 van:

VERZOEKER

hierna te noemen: “verzoeker”,

strekkende tot wraking van mr. J.P.F. Rijken, raadsheer, voorzitter van de beklagkamer van de afdeling strafrecht van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.

 1. Het procesverloop

  Op 18 december 2012 stond aanvankelijk de behandeling van de beklagzaak van verzoeker door de beklagkamer van dit hof gepland. De beklagkamer zou worden voorgezeten door mr. J.P.F. Rijken.

  Bij brief van 13 december 2012 heeft verzoeker een wrakingsverzoek ingediend bij het hof.

  Bij brief van 3 januari 2012 (verbeterd gelezen: 2013) zijn de gronden van voormeld wrakingsverzoek aangevuld.

  Mr. J.P.F. Rijken heeft op 17 december 2012 schriftelijk te kennen gegeven dat hij niet in de wraking berust.

  Naar aanleiding van het indienen van het wrakingsverzoek is de behandeling van de beklagzaak van verzoeker op voorhand aangehouden.

  De wrakingskamer heeft het wrakingsverzoek achter gesloten deuren op 1 februari 2013 behandeld. Bij die gelegenheid hebben verzoeker en diens raadsman, mr. H.T.J. Janssen, advocaat te

  ’s-Hertogenbosch, het wrakingsverzoek nader toegelicht.

 2. Het standpunt van verzoeker

  Verzoeker heeft aan het wrakingsverzoek het navolgende ten grondslag gelegd:

  - De voorzitter van de beklagkamer die de beklagzaak van verzoeker gaat behandelen, is dezelfde rechter die als voorzitter van de beklagkamer in een drietal eerdere beklagzaken van de dochter van verzoeker afwijzend heeft beslist;

  - In het dossier van de beklagzaak van verzoeker ontbreekt belangrijke informatie.

  Gelet op voornoemde feiten en omstandigheden twijfelt verzoeker aan de onpartijdigheid van de voorzitter van de beklagkamer, mr. J.P.F. Rijken.

 3. De beoordeling

  Bij de beoordeling van het wrakingsverzoek sluit de wrakingskamer aan bij de artikelen 512 e.v. Sv. Ingevolge artikel 512 Sv kan wraking van een rechter worden verzocht op grond van feiten en omstandigheden waardoor diens onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

  Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdigheid van de rechter in de zin van artikel 6, eerste lid, EVRM dient uitgangspunt te zijn dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT