Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, 12 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak12 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Rechtbank Middelburg

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 84840 / HA ZA 12-208

Vonnis van 12 december 2012

in de zaak van

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie],

wonende te Colijnsplaat, gemeente Noord-Beveland,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. R. Zwamborn te Goes,

tegen

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie],

wonende te Colijnsplaat, gemeente Noord-Beveland,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr. P.W. Bakkum te Zierikzee.

Partijen zullen hierna [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 22 augustus 2012

  - het proces-verbaal van comparitie van 25 oktober 2012.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. Partijen hebben een affectieve relatie gehad. Zij zijn op 2 juni 2008 met elkaar een – notarieel vastgelegd – samenlevingscontract aangegaan. Dat contract bevat onder meer de navolgende bepalingen:

 3. BEGRIPSBEPALING

  (…)

  1. Kosten van de huishouding

  (…)

  - de kosten van huisvesting, daaronder begrepen de huur en de rentelasten met betrekking tot de gezamenlijk bewoonde woning, de onroerende zaakbelasting en andere heffingen terzake van het gebruik van de gezamenlijk bewoonde woning en de uitgaven voor dagelijks onderhoud en verzekering daarvan, ongeacht de eigendom van die woning;

  (…)

 4. DRAAGPLICHT VAN DE KOSTEN VAN DE HUISHOUDING

 5. De kosten van de gemeenschappelijk gevoerde huishouding moeten door beide partners worden betaald naar evenredigheid van hun inkomens. Voorzover die inkomens ontoereikend zijn, komen die kosten ten laste van de inkomsten uit vermogen, naar evenredigheid van die inkomsten. Voor zover ook die inkomsten ontoereikend zijn komen die kosten ten laste van de vermogens, naar evenredigheid van die vermogens.

  Een en ander geldt niet, voorzover bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten.

 6. Wanneer een van de partijen meer heeft betaald dan waartoe deze volgens het in het vorige lid bepaalde verplicht was, ontstaat geen recht om het teveel betaalde terug te vorderen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

  (…)

  2.2. Partijen hebben sedert 2 juni 2008 gezamenlijk in eigendom een woning, gelegen aan de [adres] (hierna: de woning). Ter financiering van de aankoop van die woning zijn zij in 2008 gezamenlijk een (hypothecaire) lening bij Rabobank Oosterschelde aangegaan (hierna: de lening). Aan de hypotheek is gekoppeld een SpaarZeker Verzekering (hierna: de polis), waarvan partijen beide verzekeringnemer zijn. Voorts is er inboedel door partijen aangeschaft.

  2.3. Partijen zijn in september 2010 uit elkaar gegaan. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is in de woning (met inboedel) blijven wonen. Hij is de maandelijkse lasten, verbonden aan de lening en aan de polis, blijven betalen. Ten behoeve van de verdeling van de gezamenlijke eigendommen staat tussen partijen vast:

  - dat de woning een waarde heeft van € 219.000,--;

  - dat de polis in september 2010 een waarde had van € 7.602,--;

  - dat de lening een bedrag van € 248.000,-- beloopt.

  ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT