Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Noord-Holland, Voorzieningenrechter, 6 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 6 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

zaaknummers: AWB 13/900 (voorlopige voorziening) en 13/404 (beroep)

uitspraak van de voorzieningenrechter van 6 maart 2013 in de zaken tussen

Vereniging Dorpsraad Bennebroek e.a., te Bennebroek, verzoekster/eiseres (hierna: eiseres),

en

het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal, verweerder,

Als derde partij heeft aan het geding deelgenomen:

Stichting de la Salle, te Heemstede,

(gemachtigde: mr. J.C. Binnerts).

Procesverloop

Bij besluit van 11 mei 2012 (het primaire besluit) heeft verweerder aan de Stichting de la Salle een omgevingsvergunning verleend voor het slopen van een deel van het bestaande schoolgebouw en de bouw van een nieuw schoolgebouw op het perceel [adres]

Bij besluit van 4 december 2012 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. Zij heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 21 februari 2013. Namens eiseres zijn verschenen [naam][naam]. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. J.T.M. de Haan-Bergisch en R. Perquin, beiden werkzaam bij de gemeente Bloemendaal. De derde partij is vertegenwoordigd door [naam], bijgestaan door mr. T.C. Leemans, kantoorgenoot van de gemachtigde.

Overwegingen

  1. Na afloop van de zitting is de voorzieningenrechter tot de conclusie gekomen dat nader onderzoek niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak. De voorzieningenrechter doet daarom op grond van artikel 8:86 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet alleen uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening, maar ook op het beroep.

  2. Aan de [adres] is het schoolgebouw van de Fransiscusschool gelegen. Het gebouw bestaat uit één bouwlaag. Met de verleende omgevingsvergunning zal een gedeelte van dit bestaande gebouw worden gesloopt en wordt een nieuw gebouw gerealiseerd bestaande uit gedeeltelijk één en gedeeltelijk twee bouwlagen.

  3. Eiseres voert ten eerste aan dat verweerder zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat het bouwplan in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Volgens eiseres is het bestemmingsplan ‘Bennebroek 1976’, waarin de huidige school staat ingetekend, vastgesteld nadat de school met een hoogte van 4 meter was gebouwd. Volgens eiseres mag er dan ook niet hoger gebouwd worden dan 4 meter, mede gelet op het conserverende karakter...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT