Eerste aanleg - enkelvoudig van Centrale Raad van Beroep, 7 de Marzo de 2013

Datum uitspraak 7 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

12/2985 WUBO

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak in het geding tussen

Partijen:

[A. te B.] (appellant)

de Pensioen- en Uitkeringsraad (verweerder)

Datum uitspraak 7 maart 2013.

PROCESVERLOOP

Appellant heeft beroep ingesteld tegen het besluit van verweerder van 10 mei 2012, kenmerk BZ01466740 (bestreden besluit). Dit betreft de toepassing van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo).

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 24 januari 2013. Daar is appellant in persoon verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door A.T.M. Vroom-van Berckel.

OVERWEGINGEN

  1. Op grond van de gedingstukken en het verhandelde ter zitting gaat de Raad uit van de volgende hier van belang zijnde feiten en omstandigheden.

    1.1. Appellant is geboren in 1943 in het toenmalig Nederlands-Indië. In juli 2009 heeft hij bij verweerder een aanvraag ingediend om te worden erkend als burger-oorlogsslachtoffer in de zin van de Wubo en als zodanig in aanmerking te worden gebracht voor onder meer een periodieke uitkering. Op die aanvraag is bij besluit van 30 oktober 2009 afwijzend beslist op de grond dat niet is gebleken dat appellant is getroffen door onder de Wubo vallend oorlogsgeweld. Zo werd geen bevestiging verkregen dat appellant tijdens de Japanse bezetting in een kamp zou zijn geboren. Vervolgens oordeelde verweerder dat de bedreigingen door een groep Javanen bij het huis van zijn tante, de bedreiging door een Indonesiër met een klewang bij het uit de kerk lopen en de dreigende situatie waarbij met speren bewapende Indonesiërs het huis van de tante [D.] probeerden binnen te komen, niet onder de werking van de Wubo vallen aangezien niet is gebleken dat er sprake was van daadwerkelijk tegen appellant gericht geweld. Verder was niet gebleken van een directe betrokkenheid bij een vuurgevecht in Semarang en is de confrontatie met de mishandeling van een dief door TNI’ers niet aangemerkt als onder de Wubo vallend oorlogsgeweld aangezien deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden na de soevereiniteitsoverdracht van 27 december 1949. Verweerder heeft zijn oordeel gebaseerd op gegevens van het Nederlandse Rode Kruis, de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen, een verklaring van de zuster van appellant, [I.], en gegevens van een tante van appellant, [S.]. Tegen het besluit van

    30 oktober 2009 is geen bezwaar gemaakt.

    1.2. In juni 2011 heeft appellant verzocht het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT