Voorlopige voorziening van Rechtbank Zwolle, 12 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak12 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Zwolle

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team bestuursrecht

Zittingsplaats Zwolle

Registratienummer: Awb 13/358

uitspraak van de voorzieningenrechter in het geding tussen

het bestuur van de Vereniging Van Eigenaars Broederschap,

verzoekster,

en

het college van burgemeester en wethouders van Zwolle,

verweerder.

Lidl Nederland GmbH, belanghebbende.

Procesverloop

Bij besluit van 29 januari 2013 heeft verweerder aan belanghebbende op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning verleend voor het omzetten van een supermarkt naar standaard inclusief het aanleggen van een bake-off-ruimte, op het perceel van der Capellenstraat 45-47 te Zwolle-Zuid.

Verzoekster heeft daartegen bezwaar gemaakt.

Op 10 februari 2013 heeft verzoekster verzocht de voorlopige voorziening te treffen dat genoemd besluit wordt geschorst.

Het verzoek is ter zitting van 5 maart 2013 behandeld. Verzoekster is verschenen bij haar voorzitter R. Ottens en A.E. Kappen als secretaris. Verweerder heeft zich laten vertegen-woordigen door mw H. van Dop en W.H. Mensink. Belanghebbende heeft zich laten ver-tegenwoordigen door mr. B. de Haan, P. Pipers en O.Postma.

Overwegingen

  1. Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan de voorzieningenrechter op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

    Voorzover hierbij het geschil in de bodemprocedure wordt beoordeeld, heeft het oordeel van de voorzieningenrechter daaromtrent een voorlopig karakter en is dat niet bindend voor de beslissing in die procedure.

  2. Op 9 november 2012 heeft belanghebbende een aanvraag omgevingsvergunning inge-diend voor de activiteit bouwen ten behoeve van het omzetten van een (voormalige Plus) supermarkt naar de huisstijl van Lidl, inclusief het aanleggen van een bake-off ruimte op genoemd perceel. Op 9 januari 2013 heeft verweerder de milieumelding ontvangen. Op 28 januari 2013 heeft de welstandscommissie positief over het bouwplan geadviseerd Vervolgens heeft besluitvorming plaatsgevonden, zoals beschreven in de vorige rubriek.

  3. Vast staat dat zowel de uitwendige bouwkundige werkzaamheden als de inwendige bouwwerkzaamheden inmiddels volledig zijn afgerond. Voor wat betreft de uitwendige bouwkundige werkzaamheden – en dan met name de wijziging van de laad – en lossituatie door het aanbrengen van een laad- en losdeur aan de zijde van de Broederschap – was dit reeds op 21 februari 2013 het geval. Nu overigens...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT